Autor: Miroslav Bros, 04.09.2013
Zadanie zákazky - Stavebné úpravy ZTI v bytovom dome
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Stavebné úpravy ZTI v bytovom dome
Opis zákazky : Výmena rozvodov studenej vody pre bytový dom na ul. 1. mája s.č. 430 v Rajci
Lehota na realizáciu zákazky : september, október 2013
Dátum zverejnenia : 04.09.2013

 

naspäť