Autor: Miroslav Bros, 12.08.2013
Zadanie zákazky - Stavebné úpravy ul. Lipova v Rajci
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Stavebné úpravy ul. Lipova v Rajci
Opis zákazky : Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Lehota na realizáciu zákazky : september 2013
Dátum zverejnenia zákazky : 19.8.2013
Dátum zverejnenia : 12.8.2013

 

naspäť