Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytového priestoru v Radnici v Rajci

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec


Podmienky obchodnej verejnej súťaže


    Mesto Rajec podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec č. FO04-RS01 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvýhodnejšieho  návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru s týmito podmienkami:
 
1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
Názov: Mesto Rajec
V mene koná: Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
 
2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
    Cieľom obchodnej verejnej súťaže je zabezpečiť výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru o rozlohe 44 m2, ktorý sa nachádza na prízemí, v západnej časti stavby Radnice súp. č. 1, postavenej na pozemku CKN parc. č. 1 na Námestí SNP, v kat. úz. Rajec, Predmetná stavba je zapísaná na liste vlastníctva č. 1500, vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti.
 
Predmetom nájmu je 1 nebytový priestor – nachádzajúci sa v budove Radnice

a) Vyhlásenie súťaže: 09.05.2023
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, webovom sídle mesta Rajec www.rajec.sk a v tlači.
 
b) Súťaže sa môžu zúčastniť:
fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba
 
c) Deň, mesiac, rok a hodina dokedy sa môžu predkladať návrhy:
Termín predloženia návrhov: do 31.05.2023 do 12.00 hod.
 
d) Adresa na doručenie návrhov:
Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec

Podmienky súťaže boli v zmysle § 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 31/2023 zo dňa 27.04.2023.
 
V Rajci dňa 9.5.2023
 
Mgr. Peter Hanus, v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa