Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 27.4.2023

PRIMÁTOR MESTA RAJEC

V Rajci dňa 20. apríla 2023

 

POZVÁNKA

 

    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Zámena pozemkov pre zriadenie zázemia pre TSMR, s.r.o. “r.s.p.“
 3. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3, výmera 40 m2
     
  Pokračovanie v plnení Uznesenia č. 3/2023 zo dňa 9.2.2023
 4. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 o výmere 16,14 m2 v Kultúrnom dome v Rajci do nájmu
 5. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 467/10
 6. Prenechanie nebytového priestoru v budove Radnice do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže
 7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 13
 9. Návrh na vyradenie majetku nad 3500,- €
 10. Delegovanie člena do rady školy
 11. Schválenie rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s.r.o. o zmene obchodného mena
 12. Správa o vykonanej kontrole č. 1/2023
 13. Prehľad plnenia uznesení
 14. Interpelácie
 15. Diskusia
 16. Rôzne

 

Mgr. Peter Hanus

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa