Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 18.4.2023

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

Podľa rozdeľovníka

 

Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova@rajec.sk

V Rajci, 12.4.2023

POZVÁNKA

 

    Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 18.04.2023 (utorok) o 15.30 hod. so stretnutím v malej zasadačke v budove MsÚ Rajec.

Program:

  1. MUDr. Lenhart Pavol, Lenhartová Viera - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3 - pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  2. Smieško Jozef - prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu
  3. Stránský Zdenek, Stránská Milena - prenájom časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1533/1
  4. Mgr. Šamalík Ján, Ing. Šamalíková Ivana - predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 467/10
  5. Bronček Miloš - žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec
  6. Verejná obchodná súťaž - prenechanie nebytových priestorov v Radnici do nájmu
  7. Body z rokovania Finančnej komisie
  8. Rôzne

 

S pozdravom

Ing. Daša Blažeková, v.r.

predseda komisie

 

Rozdeľovník: Mgr. Róbert Augustín, Ján Pekara, Mgr. Michal Šupka, Ing. Juraj Jasenovec - členovia komisie

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa