Zápis a prijímanie detí do MŠ Mudrochova Rajec na školský rok 2023/2024

 Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec na školský rok 2023/2024

 

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a dotazníkom. Žiadosť spolu s dotazníkom je na webovom sídle www.rajec.sk. Ak ide od dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 12. mája podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

Spôsob podania žiadosti:

- poštou, e-mailom na adrese: msmud@rajec.sk alebo osobne v termíne od 01.05.2023 do 12.05.2023 v čase od 10:00 hod do 12:00 hod.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej  školy bude doručené rodičovi  do 16.6.2023 osobne, prípadne poštou.


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska (§ 59a zákona č. 245/2008 Z.z.),

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:

- v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v meste Rajec,

- dieťa spĺňajúce základný stupeň hygienickej a  sociálnej samostatnosti (samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík nepoužíva ani na noc, samostatne použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),

- v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s prechodným pobytom v meste Rajec,

- ak materskú školu navštevuje súrodenec dieťaťa,

- ak ide o detí zamestnaných zákonných zástupcov

- ak ide o deti zákonných zástupcov samoživiteľov.

Iné dôležité informácie v zmysle záväzných právnych predpisov:

Žiadame zákonných  zástupcov,  že ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté  do niektorej inej materskej  školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské  školy, do ktorých  tiež podali  žiadosť.

Odporúčame zákonným  zástupcom  účasť dieťaťa na zápise do materskej školy.

 

V Rajci dňa 06.04.2023

Bc. Kristína Grofiková,

poverená vedením MŠ

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa