Zápis a prijímanie detí do MŠ Obrancov mieru Rajec na školský rok 2023/2024

Zápis a prijímanie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2023/2024

 

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a dotazníkom. Žiadosť spolu s dotazníkom je na webovom sídle www.rajec.sk. Ak ide od dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 12. mája podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

Spôsob podania žiadosti:

- poštou, mailom na adrese: msom@rajec.sk alebo osobne v termíne od 01.05. do 12.05.2023, v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy bude doručené rodičovi do 16.6.2023 osobne, prípadne poštou.


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska (§ 59a zákona č. 245/2008 Z. z.),

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:

- v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v meste Rajec,

- v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s prechodným pobytom v meste Rajec,

- dieťa spĺňajúce základný stupeň hygienickej a  sociálnej samostatnosti,

- ak materskú školu navštevuje súrodenec dieťaťa,

- ak ide o deti zákonných zástupcov samoživiteľov,

- ak ide  o deti zamestnaných  zákonných  zástupcov.

Iné dôležité informácie

Žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, aby v prípade, ak bude dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy upovedomili o tejto skutočnosti všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť.

Odporúčame zákonným  zástupcom  účasť dieťaťa na zápise do  materskej  školy.

 

V Rajci dňa 06.04.2023

                                                                                                Jana Demeterová,

riaditeľka MŠ

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa