Informačný podcast Mesta Rajec - apríl 2023

 

Počúvať informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci apríl 2023

 

28. marca uplynulo 150 dní od zasadnutia Petra Hanusa do primátorského kresla. Vo svojom hodnotení tohto obdobia sa zameral na niekoľko oblastí. Za prvoradú označil prípravu rozpočtu na rok 2023. Pri jeho tvorbe sa snažili finančne zabezpečiť všetky funkcie mesta a služby, ktoré vplývajú na kvalitu života občanov. Zamerali sa na podporu vzdelávania, sociálne služby, údržbu a čistotu mesta, primeranú podporu športu a kultúry. Rozhodnutím kompetentných a schválením daňového bonusu však samosprávy prišli o značnú časť svojich príjmov. Nasledovala vysoká inflácia, enormné zvýšenie cien energií, zvýšenie cien pohonných hmôt, potravín, služieb či materiálov. Toto všetko má zásadný dopad na rozpočet mesta. Za prvé dva mesiace roku 2023 sme zaplatili za energie rovnakú sumu, ako bola za celý minulý rok. Vládou prisľúbená kompenzácia zvýšených cien energií sa pohybuje na úrovni 20 % skutočných nákladov. Navyše je tu povinnosť pokračovať v začatých zazmluvnených projektoch, dofinancovať ich a dokončiť ich realizáciu.


Malú časť nákladov môže mesto ušetriť reguláciou verejného osvetlenia, opatreniami zameranými na úsporu energií v budovách, šetrením na vlastnej prevádzke úradu alebo prehodnocovaním výhodnosti uzavretých zmlúv. Výraznú úsporu by mohla priniesť inštalácia fotovoltických panelov. Snahou je neprenášať najväčšiu ťarchu na obyvateľov mesta. Pre žiadnu samosprávu nie je populárne zvyšovanie poplatkov, aj v Rajci však boli nútení mierne upraviť výšku niektorých daní a zreálniť cenu poplatku za komunálny odpad, je samozrejmé, že tento problém ľudia vnímajú veľmi citlivo. Množstvo komunálneho odpadu neustále narastá, napriek tomu si až 240 domácností v Rajci neuplatnilo ani jeden vývoz odpadovej nádoby s presvedčením, že sa toto odzrkadlí na znížení alebo úplnom zrušení poplatku za komunálny odpad. V okolí mesta nevznikajú ďalšie čierne skládky, kým však nebudú vytvorené rovnaké a spravodlivé podmienky pre všetkých obyvateľov, nebude možné diferencovať výšku poplatku za komunálny odpad.


Od obyvateľov mesta prichádza veľa podnetov na opravy chodníkov a ciest, výrub stromov a úpravu zelene, problémy s parkovaním na sídliskách aj na viacerých uliciach mesta. Ako veľký problém sa javí aj prevádzka krytej tržnice, stav polikliniky, bezpečnosť priechodov pre chodcov, technický stav múzea. Viaceré bytové domy vyžadujú nemalé investície na opravu a údržbu. „Sme si vedomí oprávnenosti požiadaviek občanov, snažíme sa problémy riešiť, ale nie všetko je možné ihneď. Investičné akcie však musíme prehodnocovať s ohľadom na finančnú kondíciu mesta,“ povedal primátor Rajca Peter Hanus. Podľa jeho slov je nemilým prekvapením aj to, koľko energie a síl musia venovať neopodstatneným sťažnostiam, udaniam a riešeniu dlhodobo pretrvávajúcich susedských sporov. V týchto prípadoch sa len veľmi ťažko hľadajú riešenia a prijímajú rozhodnutia prijateľné pre zúčastnené strany.


V uplynulom období došlo k personálnym zmenám na pozíciách vedúcej ekonomického oddelenia a riaditeľa Domova vďaky. Pravdepodobné sú aj ďalšie personálne zmeny i rušenie niektorých pracovných pozícií na úrade, ako aj v Technických službách mesta Rajec. Zmena nastane aj vo vydávaní časopisu Rajčan. V snahe znížiť finančné náklady prevzalo mesto do vlastnej réžie tlač, grafické úpravy aj distribúciu časopisu. Rajčan už nebude doručovaný do všetkých domácností, ako doteraz, ale iba seniorom nad 70 rokov. Ostatní občania mesta budú mať tlačenú formu k dispozícii bezplatne vo vestibule MsÚ, prípadne v digitálnej podobe na webovom sídle mesta či v mobilnej aplikácii.


Slovenský červený kríž ocenil v priestoroch mesta Rajec bezpríspevkových darcov krvi za rok 2022. Diamantové, zlaté a strieborné plakety Jána Janského si prevzalo 16 darcov. Najvyšším ocenením pre darcu krvi je medaila profesora Jána Kňazovického, ktorú získal jeden občan nášho mesta. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor darcom krvi darčekové poukážky, ocenenia si prevzali aj z rúk predsedníčky v zastúpení miestnej organizácie SČK.


Koncom februára sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova vďaky. Výberová komisia a poslanci mestského zastupiteľstva zvolili za nového riaditeľa Bohdana Joneka. Túto funkciu nepovažuje za viac-menej zavedenú, denne sa podľa neho odkrývajú veci, ktoré je treba riešiť v kratšom či dlhšom časovom období. Zamerať sa chce hlavne na efektívne fungovanie v zmysle hospodárneho nakladania, čo by nemalo byť prioritou, ale samozrejmosťou. Na prvom mieste sú ľudia, ktorí v Domove vďaky bývajú a pracujú. Návštevy už netreba vopred nahlasovať. Obmedzenia v súvislosti s covidom sú snáď už za nami. Prichádza jar a s ňou možnosť vyjsť do záhrady, využite preto možnosť stretnúť sa v jej priestoroch.


Podľa dochovaných dokumentov má Mestská knižnica Rajec už takmer sto rokov, bola založená v roku 1925 a má nezameniteľné miesto v živote občanov. Počas marca – mesiaca kníh, mali všetci záujemcovia možnosť bezplatne sa prihlásiť do knižnice, čo využilo viac ako 150 ľudí. Znamená to, že niekoľkoročná práca na obnovení knižného fondu a zmodernizovaní knižnice je úspešná. Pripomíname rodičom a aj samotným detským čitateľom, že do konca roka majú možnosť bezplatne prihlásiť do komunity čitateľov všetky deti do 14 rokov.


Žiakom zo Základnej školy na Lipovej ulici sa podarilo dosiahnuť niekoľko zaujímavých výsledkov. V okresnom kole biologickej olympiády si výborné 4. miesto vybojoval Tobias Krňan z VIII.C. Olympiáda v anglickom jazyku nás posunula až na krajskú úroveň, kde Mia Adjrah získala 3. miesto. V celoslovenskej vedomostnej súťaži Expert Geniality Show získal titul Top Expert už spomínaný Tobias Krňan v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy. Kamila Baroniaková z V. A vybojovala rovnaký titul v témach Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Po rokoch sa bude v škole konať zápis budúcich prvákov bez obmedzení, konkréne v piatok a v sobotu 21. a 22. apríla. V piatok od 14.00 do 18.00 h, v sobotu od 9.00 do 12.00 h.


Nová bežecká sezóna začala 18. marca 27. ročníkom Rajeckého Borošovca s druhou najväčšou účasťou. 185 bežcov sa vydalo na 14,1 km dlhú krosovú jarnú klasiku zo Šuje cez Dolkam, Vlčiu Jamu, Borošovec, Obrúbenú, Čutkovú, Suchú dolinu, Trstenú, okolo Rašeliniska s cieľom pri bistre Oáza. Veľmi teší účasť až 30 Rajčanov a hlavne, že sa im darilo v kategórii mužov i žien. Kompletné výsledky nájdete v aprílovom mesačníku Rajčan.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec, ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v máji 2023.

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa