Verejná vyhláška - Rajec-Tŕstie, zahustenie DTS a rozšírenie zemnej káblovej NNK siete pre záhradkársku osadu

zverejnené: 09.01.2012  

Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Rajec; Oznámenie o začatí  územného  konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu. Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  a  doplnkov  posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. § 36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Dokumenty: 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa