Projekt: Vodozádržné opatrenie v meste Rajec

  • Logá: Operačný program kvalita životného prostredia, Európska únia - Európske štrukturálne a investičné fondy, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia (JPG) 
 
 
Názov projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Rajec
Kód projektu v ITMS 2014+: 310021BKF5
Miesto realizácie projektu: Mesto Rajec
Zmluvná výška NFP:     
229 404,96  EUR
Časová realizácia projektu: od 03/2020 – 08/2023
       
Projekt Vodozádržné opatrenie v meste Rajec je realizovaný s cieľom vytvorenia systému odvedenia zrážkových vôd z časti striech a spevnených plôch formou vybudovania sústavy rúr, prípadne žľabov zaústených do retenčných nádrží, resp. podzemných retenčných priestorov vyplnených kamenivom. Tieto budú určené nielen na retenciu, ale aj na polievanie zelených stien, ktoré budú tvorené popínavou výsadbou a časť bude riešená vo forme drevenej steny so systémom závesných kvetináčov s vhodnou výsadbou s cieľom vytvorenia oddeľujúceho prvku s efektom zmiernenia klimatických dopadov. Časť nádrží, resp. zachytávanej zrážkovej vody bude slúžiť aj za zdroj vody pre vodné prvky umiestnené v blízkosti objektu. Tieto budú vytvorené ako umelý potok doplnený vhodnou výsadbou.

Každá nádrž bude vybavená signalizáciou v prípade naplnenia, aby ju bolo možné v prípade potreby vyčerpať. Vodozádržné opatrenia opatrenia majú takto funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových vôd a ich uchovania v mieste dopadu ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia. Podružnou funkciou je tak nielen znižovanie povrchového odtoku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana územia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho odolnosti voči klimatickej zmene
 
Hlavná aktivita projektu :
1. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.
 
Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov sú:
• Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 1 805,00 m2
• Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 13
 
 
Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

 

Projekt

Vodozádržné opatrenie v meste Rajec

Poskytovateľ dotácie

OPKZP-PO-SC211-2020-62

Kód výzvy, názov

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ:

2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Zmluva o poskytnutí NFP č.

OPKZP-PO2-SC211-2020-62/99  , zverejnenie v CRZ: https://crz.gov.sk/zmluva/7476335/

Projekt je spolufinancovaný z

Kohézny fond

Hlavný cieľ projektu

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a to realizáciou vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

Termín realizácie

03/2020 - 08/2023

Miesto realizácie

Mesto Rajec

Celkové oprávnené výdavky

241 478,91 Eur

Max. výška NFP

229 404,96 Eur

Povinné spolufinancovanie

  12 073,95 Eur

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa