Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 9.2.2023

Primátor mesta Rajec

V Rajci dňa 02. februára 2023

POZVÁNKA

 

  V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. februára 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200
      Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 73/2022 zo dňa 15.12.2022
 3. Nájom nebytových priestorov č. 1.02.5, č. 1.02.6 a časť plochy otvorenej tržnice o výmere 9 m2 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
 4. Predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 914/3
 5. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3
 6. Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec – žiadosť o dotáciu na spracovanie dokumentácie
 7. Návrh VZN č. 1/2023 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 9. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2023
 10. Návrh výšky stravnej jednotky – stravného v Domove vďaky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 11. Smernica č. ............. o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych  orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka MP Rajec
 12. Schválenie výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka DV v Rajci
 13. Návrh VZN č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajec
 14. Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
 15. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 16. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4
 17. Správa o činnosti MsP Rajec za rok 2022
 18. Prehľad plnenia uznesení
 19. Správa o vykonaných kontrolách č. 3/2022 a č. 7/2022
 20. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 21. Termíny rozborov hospodárenia
 22. Interpelácie
 23. Diskusia
 24. Rôzne

 

Mgr. Peter Hanus

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa