Voľné pracovné miesto: vedúci/vedúca ekonomického oddelenia

 Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 vedúci/vedúca ekonomického oddelenia

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2

Druh práce: hlavný pracovný pomer

Základné požiadavky a osobnostné predpoklady:

- VŠ vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru a 6 rokov praxe,

- výborné manažérske schopnosti,

- prax v riadiacich funkciách vítaná,

- znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),

- znalosť:

    - zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
    - zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
    - zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    - zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    - zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    - zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,

-  flexibilita, kreativita.

Popis pracovnej pozície:

- zamestnanec v tejto pozícii bude zodpovedný za chod celého oddelenia a vedenie tímu cca 7 zamestnancov,

- mal by byť schopný reagovať rýchlo a flexibilne na každodenné situácie,

- očakáva sa schopnosť navrhnúť a aktívne napĺňať stratégiu mesta a plniť úlohy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, správy a kontroly miestnych daní.

Zoznam požadovaných dokladov:

- fotokópie dokladov o vzdelaní,

- profesijný štruktúrovaný životopis

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo ponúkame:

- výšku funkčného platu najmenej 1200,- € brutto podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (plat môže byť navýšený podľa schopností uchádzača)

- možnosť odmien 2x do roka

- nárok na dovolenku 5 dní naviac

- rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom

- služobný mobilný telefón

 

Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi a profesijným štruktúrovaným životopisom je potrebné poslať písomnou formou na adresu: Mestský úrad v Rajci

Námestie SNP 2/2

015 22 Rajec

alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci do 14.02.2023 do 14.00 h.

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia – neotvárať“.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa