Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konanej dňa 23.1.2023

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

                                                                                                                         Rajec 17.01.2023

 

POZVÁNKA

 

   Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 23.januára 2023 o 15.30 hod., v malej zasadačke MsÚ Rajec.

PROGRAM:

 1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
 2. Komunitný plán 2023 – 2030  (pripomienky)
 3. Smernica č. 2/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie ŠO organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka MP Rajec (zmena)
 4. Poliklinika – dodržiavanie hygienických opatrení
 5. Spolupráca Mesta a existujúcich poskytovateľov soc. služieb (príprava spoločného stretnutia)
 6. Zriadenie detských jaslí v meste Rajec
 7. Vecná dávka pre seniorov
 8. Rôzne 

                                                                                             Ing. Zuzana Žideková, v.r.

                                                                                                   predseda komisie

 Rozdeľovník:

 1. Mgr. Zuzana Polačková, MA, PhD. – člen komisie
 2. Anna Poljačková – člen komisie
 3. Bc. Marta Repková  – člen komisie
 4. Ľubica Cesneková – tajomník  komisie
 5. Mgr. Sláva Kurtová – referent SS - pozvaná

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa