Voľné pracovné miesto: riaditeľ/riaditeľka Domova vďaky

Mesto Rajec
 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
 
riaditeľ/riaditeľka
Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti sociálna práca
- znalosť aktuálnej legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení, najmä zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
- odborná prax najmenej 3 roky v sociálnej oblasti
- bezúhonnosť,
- manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
- organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť a časová flexibilita
- zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
- schopnosť pracovať v tíme, predvídať a hľadať ciele a riešenia,
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami,
- ovládanie štátneho jazyka,
- vodičské oprávnenie skupiny B - výhodou.
 
Zoznam dokladov, ktoré uchádzači musia predložiť:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, s uvedením emailovej adresy (uchádzači, ktorí splnia predpoklady budú pozvaní na výberové konanie elektronicky),
- profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely výberového konania
- motivačný list
- projekt v písomnej forme:
  a) pohľad uchádzača na činnosť a prevádzku v zariadeniach sociálnych služieb vrátane možných dotácií
  b) predstava uchádzača o činnosti zariadenia Domova vďaky Rajec v horizonte 5 rokov
 
Odmeňovanie:
- podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Predpokladaný nástup: od 1.3.2023
 
  Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 27.01.2023 vrátane do 14.00 hodiny do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 alebo zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ/ riaditeľka Domova vďaky v Rajci - neotvárať“ a uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.
Bližšie informácie možno poskytnúť na tel. čísle: 0918 592 966
 
  Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
  Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.           
                                                                                     
V Rajci dňa 09.01.2023
 
Mgr. Peter Hanus
   primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa