Rajecké vianočné trhy 2022 - výberové konanie na prenájom stánkov

Mesto Rajec

 v súvislosti s organizovaním ambulantného predaja Rajecké vianočné trhy 2022

vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov na Námestí SNP

na obdobie od 2. do 23. decembra 2022

 

Vyhlasovateľ:               Mesto Rajec

Adresa:                         Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec

zastúpené primátorom:   Ing. Milanom Lipkom

bankové spojenie:          SK46 0200 0000 0000 2362 1432

IČO:                             00 321 575

DIČ:                              2020637102

 

Miesto konania: Rajec, Námestie SNP 2/2

Termín konania: 2. 12. až 23. 12. 2022 vrátane

Otváracie hodiny stánkov budú: od 14.00 hod. – do 20.00 hod, maximálne však do 22:00 (v prípade záujmu je možnosť otvoriť stánok už od 8:00)

Termín podania prihlášky: do 31. 10. 2022 do 14.00 hod.

Každý účastník bude mať k dispozícii drevený stánok s rozmermi 2,3 x 2,3 m. Počet prenajímaných predajných stánkov je 6 ks.

Každý záujemca si musí vyplniť prihlášku pre predaj ľudových remesiel, potravín, jedla alebo nápojov a zaslať ju poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec alebo e-mailom na zuzana.jancovicova@rajec.sk

Prihláška musí byť úplne a pravdivo vyplnená a musí obsahovať prílohy tak ako je v nej uvedené. Prihláška musí byť vyplnená na formulári, ktorý je zverejnený spolu s týmto oznámením, prihláška na inom formulári nebude posudzovaná.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa