Projekt: Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce v regióne prostredníctvom zvyšovania kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií / Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji

 

Logo - Interreg Poland-Slovakia (JPG)

Logo - Euroregion Beskidy (JPG)

  Slovenská verzia:

Mikroprojekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

 

Vedúci partner projektu - Mesto Bielsko-Biala a partner projektu - Mesto Rajec - vyzývajú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú propagácii kultúrneho dedičstva, cezhraničnej spolupráci a propagácii pohraničia na poľskej aj slovenskej strane, aby sa zapojili do projektu s názvom: Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce v regióne prostredníctvom zvyšovania kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií.

Opis projektu:

Zistilo sa, že mimovládne organizácie v poľsko-slovenskom pohraničí majú málo poznatkov a vedomostí o propagácii regiónu, jeho kultúrnych a prírodných zaujímavostí, a to z dôvodu neúčinných propagačných nástrojov alebo ich zanedbateľného využívania. Vplyv na to majú nedostatočné vedomosti a súčasným požiadavkám nedostatočne prispôsobené kompetencie pracovníkov mimovládnych organizácií v prihraničnej oblasti, čo vyplýva z malej ponuky kompetenčných školení pre mimovládne organizácie pôsobiace v prihraničnej oblasti a ktoré predstavujú obrovský propagačný potenciál pre kultúrne dedičstvo a cezhraničnú spoluprácu. Cieľom projektu je reagovať na identifikovaný problém v podobe organizovania odbornej prípravy pracovníkov mimovládnych organizácií na oboch stranách hranice, zameranej na efektívnu propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Projekt predpokladá:

- realizáciu 4 školení:

 • Nástroje na účinnú propagáciu činností v oblasti kultúrneho dedičstva 24.10.2022  o 9.00-15.00

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom zručnosti pri výbere správnych nástrojov pre online a offline marketingové aktivity.

Program: 

1. Čo sú propagačné nástroje? - online, offline, platené, bezplatné.
2. Aké propagačné nástroje možno použiť? - kľúčové technológie, webové stránky.
3. Ako si vybrať správne propagačné nástroje na dosiahnutie svojich cieľov? - schopnosť používať moderné riešenia a kombinovať viaceré nástroje.
4. Propagačné nástroje v procese komunikácie s adresátmi.

 

 • Propagácia miesta a formovanie imidžu organizácie podporujúcej kultúrne dedičstvo a cezhraničnej spolupráce 19.10.2022 o 9.00-15.00

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom vedomosti o tom, ako organizovať a realizovať projekty súvisiace s budovaním značky územia  a imidžu organizácie podporujúcej kultúrne dedičstvo.

Program:

1. Čo je to propagácia miesta a prečo je imidž organizácie dôležitý?

2. Nástroje na diagnostikovanie súčasného imidžu a metódy, ktoré pomáhajú pracovať na propagácii organizácie.

3. Základy organizačného brandingu.

4. Sociálne siete pri propagácii miesta a budovaní pozitívneho imidžu organizácie.

5. Používanie imidžu organizácie na propagáciu miesta.

 

 • Príprava marketingovej stratégie pre štatutárne činnosti organizácie 18.10.2022 o 9.00-15.00

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom zručnosti na definovanie rozsahu marketingovej stratégie pre štatutárne činnosti v organizácii a na meranie pokroku v marketingovej stratégii na podporu kultúrneho dedičstva.

Program:

1. Úloha marketingovej stratégie pri budovaní imidžu organizácie.

2. Spôsoby definovania marketingovej stratégie.

3. Spôsoby riadenia marketingovej stratégie.

4. Schopnosť merať pokrok marketingovej stratégie - nástroje na meranie efektívnosti.

 • Propagácia kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce – riadenie informácií v propagačných kampaniach organizácií 25.10.2022 o 9.00-15.00

Cieľom školenia je, aby účastníci získali zručnosti v oblasti rozvoja koherentného organizačného prístupu k správe informácií v rámci kampane na podporu kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce.

Program:

1. Riadenie informácií v marketingu

2. Formulácia reklamných spotov

3. Marketingové informačné systémy

4. Osvedčené postupy riadenia informácií v propagačných kampaniach

- propagácia osvedčených postupov prostredníctvom filmu zobrazujúceho mimovládnu organizáciu propagujúcu kultúrne a prírodné dedičstvo.

Projekt prispeje k zvýšeniu kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií a zároveň poskytne konkrétne poznatky o tom, ako prispôsobiť marketingové stratégie pri budovaní imidžu prihraničného regiónu, posilnení jeho potenciálu a podpore kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice.

 

Ciele projektu:

Hlavný ciel:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kompetencie pracovníkov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce, čo prispeje k zintenzívneniu aktivít zameraných na posilnenie jeho potenciálu a rozvoj cezhraničnej spolupráce, a tým aj k budovaniu vhodného imidžu pohraničia. Cieľ sa dosiahne prostredníctvom zorganizovania 4 školení o tvorbe propagačných stratégií, akčných nástrojov alebo riadení informácií v rámci kampaní a vytvorením dvojjazyčného filmu o uplatňovaní osvedčených postupov. Školenia budú určené predstaviteľom mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti kultúrneho dedičstva alebo cezhraničnej spolupráce. Účastníci na oboch stranách hranice získajú zručnosti, ktoré im umožnia budovať pozitívny imidž pohraničnej oblasti a pracovať na jej rozvoji. Pôjde o teoretické a praktické poznatky, ktoré sa budú propagovať aj medzi obyvateľmi pohraničia prostredníctvom distribúcie filmu prezentujúceho osvedčené postupy na podporu kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce.

 

Špecifické ciele:

I. Zvyšovanie kompetencií a znalostí pracovníkov mimovládnych organizácií prostredníctvom účasti na spoločných školeniach, ktorých výsledkom bude zintenzívnenie aktivít posilňujúcich propagáciu a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia, čo bude mať pozitívny vplyv na rozšírenie využívania atraktívnosti prírodného a kultúrneho dedičstva obyvateľmi, turistami a firmami.

II. Posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami. Cieľom je posilniť spoluprácu v cezhraničných oblastiach poľských a slovenských mimovládnych organizácií prostredníctvom výmeny skúseností, informácií a stanovenia pravidiel ďalšej spolupráce a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoja pohraničia.

 

Obdobie realizácie projektu: 01.07-31.10.2022

Hodnota projektu: 17 115,45 EUR

Finančný príspevok Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 %.

 Informácie sú k dispozícii v sídle Centra mimovládnymi organizácií v Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18,

tel. č. +48 33 497 07 90 a na internetovej stránke https://bielsko-biala.pl/interreg


 

Polski:

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Lider projektu Miasto Bielsko-Biała oraz partner Miasto Rajec zapraszają organizacje pozarządowe działające na rzecz m.in. promocji dziedzictwa kulturowego, współpracy transgranicznej i promocji pogranicza zarówno po stronie polskiej, jak  i słowackiej do udziału w projekcie pn: Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji  pozarządowych

 

Opis projektu:

Na obszarze pogranicza polsko-słowackiego zdiagnozowano małą rozpoznawalność i wiedzę wśród organizacji pozarządowych, dotyczącą promocji regionu, atrakcji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Wynika to z nieskutecznych narzędzi promocyjnych lub ich znikomego zastosowania. Wpływ na to maja niewystarczająca wiedza oraz słabo dostosowane do aktualnych wymagań kompetencje kadry organizacji pozarządowych obszaru pogranicza – co wynika z małej oferty szkoleń kompetencyjnych dostępnych dla organizacji pozarządowych działających na obszarze pogranicza a stanowiących olbrzymi potencjał promocyjny dla dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej. Projekt ma być odpowiedzią na zidentyfikowany problem w postaci organizacji szkoleń kompetencyjnych dla kadr organizacji pozarządowych po obu stronach granicy, dotyczących skutecznego promowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.

 

W ramach projektu przewidziana jest:

- realizacja 4 szkoleń: 

 • Narzędzia efektywnego promowania na rzecz działań dziedzictwa kulturowego 24.10.2022 r. 9.00-15.00
  Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do prowadzenia działań marketingowych online oraz offline.

  W programie: 
  1. Co to są narzędzia promocji? - online, offline, płatne, bezpłatne.
  2. Z jakich narzędzi promocji można korzystać? - najważniejsze technologie, serwisy internetowe.
  3. Jak dobrać właściwe narzędzia promocji żeby osiągnąć zamierzony cel? - umiejętność wykorzystania nowoczesnych rozwiązań i połączenia kilku narzędzi.
  4. Instrumenty promocji w procesie komunikacji z odbiorcami.

 • Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej 19.10.2022 r. 9.00-15.00
  Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie organizacji i realizacji projektów związanych z promocją marki terytorialnej i budowania wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego.

  W programie: 

  1. Czym jest promocja miejsca  i dlaczego wizerunek organizacji ma znaczenie?
  2. Narzędzia diagnozowania aktualnego wizerunku  oraz metody wspomagające pracę nad promocją organizacji.
  3. Podstawy kształtowania wizerunku organizacji.
  4. Media społecznościowe w promowaniu miejsca i budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji. 
  5. Wykorzystywanie wizerunku organizacji do promowania miejsca. 

 • Przygotowanie strategii marketingowej działań statutowych w organizacji 18.10.2022 r. 9.00-15.00
  Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności definiowania zakresu strategii marketingowej działań statutowych w organizacji oraz mierzenia postępów w strategii marketingowej dot. promowania dziedzictwa kulturowego.

  W programie: 
  1. Rola strategii marketingowej w budowaniu wizerunku organizacji.
  2. Sposoby definiowania strategii marketingowej.
  3. Sposoby prowadzenia strategii marketingowej.
  4. Umiejętność mierzenia postępów w realizacji strategii marketingowej – narzędzia mierzenia efektywności. 

 • Promocja dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej – zarządzanie informacjami w kampaniach promocyjnych organizacji 25.10.2022 r. 9.00-15.00
  Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności w zakresie tworzenia spójnego podejścia w organizacji w zarządzaniu informacją w kampanii dot. promowania dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej. 

  W programie:

  1. Zarządzenie informacją w marketingu
  2. Formułowanie komunikatów reklamowych
  3. Systemy informacji marketingowej
  4. Dobre praktyki w zarządzaniu informacjami w kampaniach promocyjnych
 
- promocja dobrych praktyk poprzez film przedstawiający organizację pozarządową promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry NGO, jednocześnie dostarczając konkretnej wiedzy jak dostosowywać strategie marketingowe w budowaniu wizerunku pogranicza wzmacniając jego potencjał oraz promowanie dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej po obu stronach granicy.

 

Cele projektu:

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kadr NGO działających na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej, co przyczyni się zintensyfikowania działań na rzecz wzmocnienia jego potencjału oraz rozwoju współpracy transgranicznej a co za tym idzie do budowania właściwego wizerunku pogranicza. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu budowania strategii promocyjnych, narzędzi działań czy zarządzeniem informacjami w kampaniach oraz realizacja filmu dwujęzycznego dot. stosowania dobrych praktyk. Szkolenia skierowane będą do przedstawicieli NGO-ów, które działają na rzecz dziedzictwa kulturowego czy współpracy transgranicznej. Uczestnicy po obu stronach granicy zdobędą umiejętności budowania pozytywnego wizerunku pogranicza i działania na rzecz jego rozwoju. Będzie to wiedza teoretyczna oraz praktyczna, która promowana będzie również wśród mieszkańców pogranicza poprzez dystrybucję filmu prezentującego dobre praktyki działań na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej.

 

Cele szczegółowe:

I. Zwiększenie kompetencji oraz wiedzy kadr organizacji pozarządowych poprzez uczestnictwo we wspólnych szkoleniach, skutkujące przeprowadzaniem zintensyfikowanych działań wzmacniających promocję i rozwój pogranicza polsko-słowackiego, co będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie wykorzystania atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez mieszkańców, turystów oraz firmy.

II. Zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Celem jest wzmacnianie współpracy w rejonach transgranicznych środowisk organizacji pozarządowych z Polski i Słowacji poprzez wymianę doświadczeń, informacji i ustalenia zasad dalszego postępowania w zakresach współpracy oraz promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i rozwoju obszaru przygranicza.

 

Czas trwania projektu: 01.07-31.10.2022 r.

Wartość projektu: 17.115,45 euro

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%

Informacje dostępne są w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18 ,

nr tel. 33/497 07 90 oraz na stronie internetowej https://bielsko-biala.pl/interreg

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa