Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 14.4.2022

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC

 

V Rajci dňa 11. apríla 2022

  

POZVÁNKA

   

    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2022  o 15.30 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Odvolanie konateľa spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s.r.o. “r.s.p.“ a menovanie nového konateľa spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s.r.o. “r.s.p.“

 

Ing. Milan Lipka

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa