TS: Mesto Rajec získalo na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk eurofond

Mesto Rajec - tlačová správa:

 

Mesto Rajec získalo na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk eurofond

 
 
Rajec, 01.03.2022 – Mesto Rajec získalo na revitalizáciu dvoch vnútroblokov sídlisk eurofondy vo výške viac ako 340 000 Eur. Nenávratný finančný príspevok sa podarilo získať v rámci výzvy na revitalizáciu verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry. Mesto Rajec sa oň uchádzalo s lokalitami na uliciach 1. mája a na sídlisku Sever. Zakomponovaním moderných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia týchto vnútroblokov chce Mesto svojim obyvateľom poskytnúť miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva.

 

Aj keď sú obe miesta realizácie zámeru atraktívnou lokalitou z hľadiska bývania, v súčasnosti ich pôvodné riešenie postráda dostatočné prvky zelenej infraštruktúry. Tie by znižovali vplyv zmeny klímy a znečistenia ovzdušia a hluku. Neposkytujú požadovaný priestor pre oddychovú aktivitu obyvateľov a postrádajú aktraktívne prvky mestského zeleného prostredia. Ako sa vyjadril Milan Lipka, primátor mesta Rajec: „Riešiť súčasný stav vnútroblokov formou ich revitalizácie je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Samozrejme s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.“

Mesto Rajec chce oba projekty realizovať v tomto roku. Ako pripomenul Milan Lipka, s ohľadom na náročnosť stavebných úprav, ako aj s dôrazom na potrebné vegetačné úpravy. Tie budú spočívať najmä vo výsadbe stromov, krov, trvaliek, popínavej zelene, revitalizácii trávnatých plôch. Projekt tiež ráta s vytvorením mini ovocného sadu, či zatrávnením herných kopcov. Zaujímavou aktivitou je tiež založenie dažďovej záhrady vo vnútrobloku na Ul. 1. mája. Mesto tiež v rámci projektu obnoví spevnené plochy. Tie sa zmenia z rôzneho typu na priepustnú spevnenú plochu. Doplnená však bude aj drobná architektúra a mobiliár. Konkrétne ide o doplnenie klasických lavičiek, kruhových lavičiek okolo stromov, lehátok, pingpongového stola, stolov s lavičkami, ale aj fitnes zariadenie. Na oboch miestach realizácie dôjde k vybudovaniu zóny pre deti a osadenie herných prvkov.

 

Kontakt:         
Blanka Porubčanská – sekretariát MsÚ Rajec
Tel: 041/542 20 30, 0905 683 429
email: msu@rajec.sk
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa