Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 24.2.2022

PRIMÁTOR MESTA RAJEC


V Rajci dňa 17. februára 2022

 

POZVÁNKA
   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2022 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Rúčková Anna - žiadosť o zmenu nájomcu v Zmluve o nájme k pozemkom KNC č. 2156/46, 467/37; pokračovanie v plnení uznesenia MZ
 3. Skládka odpadov Rajeckého regiónu - žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbou novej skládky; pokračovanie v plnení uznesenia MZ
 4. Sádecký Peter - predaj častí pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNE č. 7087/1 a 2892Maršo Miroslav - nájom pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/12 a 2148/10
 5. Pekarová Terézia - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1 mimo zastavaného územia obce, za ulicou Obrancov mieru
 6. Bros Miroslav - dlhodobý nájom pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1 mimo zastavaného územia obce, za ulicou Obrancov mieru
 7. Kozarec Ján a Kozarcová Dana - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 2124/34 mimo zastavaného územia obce, v záhradkárskej oblasti
 8. Maršo Miroslav a Maršová Anna - nájom pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/11 a 2148/9
 9. Maršo Miroslav - nájom pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/12 a 2148/1
 10. Smieško Róbert - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17
 11. Packeta Slovakia s.r.o. - nájom časti pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 1101/1
 12. MUDr. Podmanická Eva - predaj nebytových priestorov v budove Polikliniky
 13. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 55, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68/2021

      Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 1, 3, 4, 5/2022

14. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2022
15. Návrh výšky stravnej jednotky - stravného v Domove vďaky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
16. Návrh Dodatku č. 1 kVZN mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
17. Správa o činnosti MsP Rajec za rok 2021
18. Výročná správa Technických služieb mesta Rajec, s. r. o., "r. s. p." za rok 2021
19. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
20. Správa o vykonaných kontrolách
21. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2021
22. Interpelácie
23. Diskusia
24. Rôzne

 

Ing. Milan Lipka

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa