Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 31.1.2022

Primátor mesta Rajec

V Rajci dňa 25. januára 2022

 POZVÁNKA

 

  V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2022 (pondelok) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Návrh VZN č. 1/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťaťa a žiaka školského zariadenia
  3. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2
  4. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“ – pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 105/2021 zo dňa 02.12.2021
  5. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“

 

 Ing. Milan Lipka

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa