Voľné pracovné miesto: Referent správy bytov a majetku mesta

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec

 

príjme na dobu neurčitú uchádzača na obsadenie pracovného miesta

 Referent správy bytov a majetku mesta

 

Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou s praxou min. 5 rokov

 

Požadované znalosti:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

 

Iné požiadavky:

- vítaná prax vo verejnej alebo štátnej správe,

- zdravotná spôsobilosť,

- práca s počítačom Word, Excel, internet,

- samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť.

 

Náplň práce:

- vedenie evidencie žiadostí o byty, o prevody majetku mesta; zabezpečovanie zmluvných vzťahov medzi mestom a nájomcami bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku mesta; vykonávanie zmien týchto zmlúv, spolupráca na majetko-právnom usporiadaní nehnuteľného majetku mesta

 

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 09.02.2022.

 

písomne na adresu: Mestský úrad Rajec,  Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

alebo na:

- e-mailovú adresu: podatelna@rajec.sk

- Slovesko.sk: všeobecná agenda Mesto Rajec

 

 

V Rajci, dňa 20.01.2022

 

Kontaktná osoba: Alena Uríková, tel. 0918 592966

Ing. Milan Lipka, primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa