Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 24.1.2022

 Mesto Rajec

 

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačáková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

                                                                                                        

V Rajci, 17.01.2022

Pozvánka

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  24.01.2022 (pondelok) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. Návrh VZN č. 1/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
  2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu č. 2/2022
  3. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s. r. o.  “r. s. p.“ – pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 105/2021 zo dňa 02.12.2021
  4. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s. r. o.  “r. s. p.“
  5. Rôzne

a) Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Mesto Rajec – Revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Partizánskej ulici“.

 

JUDr. Bohuslav Gelatka 

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa