Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 22.11.2021

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačáková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

                                                                                                         V Rajci, 08.11.2021

Pozvánka

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  22.11.2021 (pondelok) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  2. Prerokovanie návrhu na zrušenie Denného stacionára pre seniorov v Domove vďaky Rajec
  3. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s. r. o.  “r. s. p.“
  4. Prerokovanie návrhov VZN:

  a) výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  b) o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

  c) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

  d) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach „TRHOVÝ PORIADOK“

  e) o dani za ubytovanie

  f) o dani za užívanie verejného priestranstva

5. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajec

    Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024

6. Rôzne

  a) JUDr. Kecerová Veselá Anna, Advokátska kancelária – prenechanie nebytových priestorov  v budove MsÚ v Rajci do nájmu – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

  b) Rúčková Anna – žiadosť o zmenu nájomcu v Zmluve o nájme k pozemkom KNC č. 2156/46, 467/37

  c) Skládka odpadov Rajeckého regiónu – žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbou novej skládky

  d) Kadlecová Mária – výzva na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam

  e) Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec – začatie obstarávania

  f) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec

  g) Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

 

                                                                 JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa