Informačný podcast Mesta Rajec - november 2021

 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci november 2021

 

Už niekoľko týždňov pokračujú práce na dokončení športovej haly v Rajci. Stavba ide plus-mínus podľa harmonogramu aj keď zoberieme do úvahy súčasný stav, či už s nedostatkom materiálu alebo zhoršujúcou sa covidovou situáciou a karanténami medzi zamestnancami.Keďže hala má niekoľko desiatok rokov, a v tomu primeranom stave sa objekt aj nachádzal, množstvo prác v prvej polovici rekonštrukcie bolo búracích a sanačných. Preto prvý pohľad nenasvedčoval, že by stavba zásadne napredovala. V súčasnosti je to lepšie, pretože namiesto starých priečok už sú vymurované nové, tie, čo majú ostať, sú obnovené, zrealizované sú nové prípojky. V čase vydania tohto podcastu už by mali byť aj vonkajšie omietky a nové okná.


 

Medzi chodníky, ktoré potrebovali rekonštrukciu, patria aj tie na evanjelickom cintoríne. K niektorým hrobom sa už nedalo bezpečne dostať, pôvodný chodník bol značne zdeformovaný pôsobením koreňov chránenej, niekoľko sto rokov starej lipy. V budúcom roku bude potrebné rekonštruovať schody na katolíckom cintoríne. V akom rozsahu, o tom sa rozhodne podľa finančnej situácie. Projekt na to je pripravený.


Mesto Rajec sa uchádza o eurofondy na rekonštrukciu mestského úradu. Prevádzka budovy je v súčasnosti veľmi neefektívna, hlavne kvôli elektrickému vykurovaniu. Podľa energetického auditu ušetrí prípadná rekonštrukcia takmer 90 % nákladov na vykurovanie. Koncom októbra podalo mesto žiadosť, primátor Milan Lipka verí, že budú úspešní, pretože príprava projektu bola dôkladná. Žiadosť stihli podať do prvého hodnotiaceho kola, navyše výpočet takzvanej hodnoty za peniaze vyšiel na maximálny možný počet bodov. V prípade, že budú so žiadosťou úspešní, budú zatepľovať obvodový plášť, strechu a suterén, vymenia okná, zmenia systém vykurovania, plánovaná je aj rekonštrukcia a debarierizácia vstupu do budovy.


Na októbrovom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci poslanci rokovali o rozpočte a programovom rozpočte na rok 2021. Prehodnotili jeho položky a navrhli zmeny.

Vo výdavkovej časti napríklad zníženie rozpočtu o 5 000 eur z dôvodu nerealizovania údržby tribúny. Pre nevyčerpanie financií na interiérové vybavenie mestskej knižnice znížili rozpočet o 5 000 eur. Navýšenie o 9 000 eur nastalo z dôvodu rekonštrukcie elektrickej energie a vykurovania v „notariáte“ – ide o riešenie havarijného stavu v dvoch bytoch. Ďalej sa zmeny rozpočtu týkali plánovaných investícií mesta, napríklad výstavby stojísk na kontajnery na sídliskách, výstavby priechodu pre chodcov pri COOP Jednote, križovatky Hollého – Štúrova. Finančné prostriedky vyčlenili aj na rekonštrukciu kotolne v Materskej škole na Ulici obrancov mieru.


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v októbri výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Mesto Rajec podalo v rámci nej žiadosť k projektu, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň služieb poskytovaných v kultúrnom dome. Projekt, ktorý mesto predkladá, pozostáva z modernizácie javiskového priestoru i sály pred ním. Na javisku plánujú vymeniť obalovú konštrukciu a vytvoriť nové schodisko z priestoru sály, ktoré sa využíva hlavne pri kultúrnych akciách na vstup verejnosti na javisko. Do sály by mali zakúpiť nové vybavenie – stoličky a stoly.


Mestská polícia Rajec upozornila vo februárovom čísle mesačníka Rajčan vodičov, že sa bude počas celého roka 2021 vo zvýšenej miere venovať bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste. V súvislosti s touto problematikou riešili príslušníci Mestskej polície počas uplynulých 10 mesiacov 465 priestupkov, pričom uložili pokuty v celkovej výške 5 670 eur. Medzi najčastejšie porušenia zákona o cestnej premávke patrilo parkovanie v spoplatnených zónach bez zakúpenia príslušného parkovacieho lístka alebo parkovacej karty. Druhé najčastejšie porušovanie predpisov o cestnej premávke bolo nesprávne parkovanie na chodníkoch mesta.


Nie všetci obyvatelia Rajca vedia, že mesto má v zahraničí niekoľko partnerských miest, s ktorými spolupracuje na rôznych projektoch. Jedným z nich sú poľské Czechowice-Dziedzice. Práve s týmto mestom sme spolupracovali v rámci projektu Medzi dvoma zámkami a dvoma vežami. Workshopy sa konali v Poľsku a v Rajci. Cieľom projektu bolo priblížiť deťom z oboch miest prácu profesionálnych fotografov, ktorí sa špecializujú na fotografovanie zvierat vo voľnej prírode. Deti sa naučili základy fotografovania, obsluhu profesionálnych fotoaparátov, vyskúšali si aj špeciálne stany a úkryty, v ktorých čakajú fotografi na svoju fotku často aj niekoľko hodín.


Počas Týždňa dobrovoľníctva sa oficiálne zapojili do upratovacích prác v meste aj žiaci III. A triedy rajeckého gymnázia. Pripojili sa k ďalším vyše 2 000 dobrovoľníkom po celom Slovensku.V meste ste mohli v priebehu septembra a októbra nájsť aj tabuľky v štyroch európskych jazykoch - anglickom, nemeckom, slovenskom a ruskom. Takto sme oslávili Európsky deň jazykov, ktorý každoročne pripadá na 26. septembra. Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Svojimi aktivitami chceli študenti poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadriť podporu jazykovému vzdelávaniu. Žiaci gymnázia hľadali v meste správne lokality, kam tabuľky umiestnia. Nájsť ste ich mohli napríklad na železničnej stanici, na mestskom úrade, na bráne kostola či na lavičke.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v decembri 2021.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa