Obchodná verejná súťaž - predaj pozemku v k. ú. Rajec

 

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

Mesto Rajec podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec č. FO04-RS01,

vyhlasuje

 Obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže

s týmito podmienkami:

1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže

Názov: Mesto Rajec

V mene koná: Ing. Milan Lipka, primátor mesta

Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

IČO: 00321575

DIČ:2020637102

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 2362 1432

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1104/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 1500, vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzavretia kúpnej zmluvy.

Účel kúpy: kúpa pozemku KNC parcela č. 1104/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 určenej na výstavbu garáže.

Výška kúpnej ceny: najnižšia kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže 30 €/ m2.

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa