Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 13.9.2021

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačáková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

                                                                                                         V Rajci, 08.09.2021

Pozvánka

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  13.09.2021 (pondelok) o 15.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 27, 29, 30, 32, 33, 38 a 39/2021
  2. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2021
  3. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre Domov vďaky
  4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  5. VZN č. ..../2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  6. Prerokovanie vstupu mesta do záujmového združenia právnických osôb – Únia miest Slovenska
  7. Správy o výchovno-vzdelávacích činnostiach škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec za školský rok 2020/2021
  8. Rôzne

a)   CREATIVE SAN, s.r.o. – uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

b)   Špánik Matej – uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

c)   Stránsky Zdeněk a Stránska Milena – uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

d)    Maršo Miroslav – odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 2150/11 a 2148/9

e)    Černák Peter a Černáková Zuzana – odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 2148/8

f)    Smieško Róbert – odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17

g)   Verejná obchodná súťaž – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1104/72

h)   GTIS charging SK s.r.o. – predbežný súhlas na vybudovanie verejne prístupných nabíjacích staníc a na prenájom parkovacích miest

i)   Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

j)    Fabana Ján – predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731

k)   Baránková Elena – predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731

 

 

                                                                 JUDr. Bohuslav Gelatka

                                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa