Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ - predloženie dokladov k dotácii na stravu

OZNAM

 

       Mesto Rajec v zastúpení primátora mesta Rajec Ing. Milana Lipku ako zriaďovateľ Základnej školy, Lipová 2, Rajec, Materskej školy Obrancov mieru 400/51, Rajec a Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec oznamuje zákonným zástupcom detí základnej školy a materských škôl, že od 1.9.2021 je nevyhnutné  predložiť zriaďovateľovi nasledovné doklady k poskytnutiu dotácie na stravu:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď príloha).
 
 

   Doklady je potrebné doručiť v termíne do 31.7.2021 do podateľne na Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, č. dv. 9 počas stránkových hodín.

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa