Voľné pracovné miesto - referent rozpočtu (Mestský úrad Rajec, ekonomický odbor)

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta

REFERENT ROZPOČTU

Odbor ekonomický na MsÚ v Rajci

 

Kvalifikačné predpoklady:

-  minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania.

Podmienky účasti:

-  znalosť legislatívy a problematiky rozpočtov a rozpočtových subjektov verejnej správy,

-  znalosť zákona o účtovníctve,

-  prax v požadovanej oblasti výhodou,

-  práca s PC na pokročilej úrovni (word, excel),

-  bezúhonnosť,

-  zdravotná spôsobilosť,

-  samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť.

Náplň práce:

-  podieľa sa  na spracovaní agendy rozpočtu mesta a príprave rozpočtu mesta, jeho predložení na rokovanie orgánov mesta, vykonáva spracovanie rozpočtu v technickej forme v programovom vybavení KORWIN, vedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu mesta, sumarizácie rozpočtu vrátane zriadených rozpočtových organizácií prostredníctvom. rozpočtového informačného systému pre samosprávy RIS.SAM,

-  podieľa sa na vyhodnotení plnenia rozpočtu mesta za príslušný rok a príprave návrhu zmeny rozpočtu v priebehu roka,

-  podieľa sa na spracovaní záverečného účtu mesta,

-  podieľa sa na vypracovaní interných predpisov mestského úradu pre oblasť ekonomiky a finančnej kontroly,

-  vedie knihu faktúr, jednotlivé faktúry po ich zápise doručí na jednotlivé oddelenia, overuje prípustnosť, vecnú a číselnú správnosť operácie, po ich predložení k úhrade na odbor ekonomický kontroluje náležitosti účtovných dokladov a rozpis rozpočtu, čím sleduje a kontroluje čerpanie rozpočtových výdavkov, ako i správnosť rozpočtových položiek vo vzťahu k rozpočtu mesta,

-  kontroluje zoznamy dodávateľských faktúr a objednávok zverejňovaných v zmysle zákona na webovej stránke mesta,

-  podieľa sa na spracovaní a vedení účtovnej agendy v súlade s platnými právnymi predpismi,

-  kontroluje náležitosti účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve z hľadiska rozpočtu,

-  zabezpečuje platobný styk s bankami,

-  podieľa sa na mesačnej účtovnej závierke a odsúhlasovaní účtovných zostáv a štvrťročných výkazov, na prácach súvisiacich s prípravou a vykonaním ročnej účtovnej závierky MsÚ a konsolidovanej účtovnej závierky mesta,

-  vystavuje výkaz daňových nedoplatkov, rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňovú exekučnú výzvu, žiadosť o poskytnutie údajov správcovi dane, exekučný príkaz,

-  zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov.

Termín nástupu : 01.08.2021

Platové podmienky:

ü  výšku funkčného platu najmenej 820,00 € brutto podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (plat môže byť navýšený podľa schopností a praxe uchádzača)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte do 16.07.2021 písomne na adresu : Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec alebo na emailovú adresu : podatelna@rajec.sk, Slovensko.sk: všeobecná agenda Mesto Rajec.

Kontaktná osoba : Alena Uríková, tel. 0918 592966

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa