Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 24.6.2021

PRIMÁTOR MESTA RAJEC

 

V Rajci dňa 17. júna 2021


 

POZVÁNKA

       V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

 mestského zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Kúpa pozemku KNC parcela č. 1254/7, parcela č. 1254/8 na Športovej ulici, užívaného ako predzáhradka rodinného domu   
  Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 33/2021 zo dňa 29.04.2021
 3. Prenechanie nebytových priestorov na ul. Sama Chalupku do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže
  Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 35/2021 zo dňa 29.04.2021
 4. Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec
 5. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“
 6. Personálne otázky – vyhodnotenie činnosti náčelníka MsP Rajec
 7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 8. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 9. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre Domov vďaky
 10. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec
  Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/221 zo dňa 26.05.2021
 11. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021
 13. Správa o vykonaných kontrolách
 14. Interpelácie
 15. Diskusia
 16. Rôzne

 

Ing. Milan Lipka

  primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa