Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 14.6.2021

Pozvánka
 
 
    Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  14.06.2021 (pondelok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:
 
1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22/2021
 
2. Návrh VZN č. ...../2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
3. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre Domov vďaky
 
4. Prenechanie majetku do výpožičky do TSMR s. r. o. Rajec – 2. kolo
 
5. Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
6. Návrh VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec
 
7. Rôzne
    - Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária,  Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici – pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 33/2020 zo dňa 29.04.2021
    - VOS na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomných zmlúv – garáže na ul. S. Chalúpku – 2. kolo
     - Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“

 
 
 
 
JUDr. Bohuslav Gelatka,
predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec
           
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa