MsP Rajec - Objektívna zodpovednosť

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
 
 
     Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon č. 146/2021 Z. z. s účinnosťou od 01. 05. 2021, ktorým sa do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviedla možnosť pre obce riešiť tzv. objektívnou zodpovednosťou držiteľa motorového vozidla za porušenie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky motorovým vozidlom, ktoré prevádzkuje. Zákonom č. 146/2021 Z. z bol do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke doplnený § 6a (Povinnosti držiteľa vozidla), kde je uvedené, že: „držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia (podľa § 25 citovaného zákona) alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia“. Podľa § 139a ods. 7 citovaného zákona, držiteľovi motorového vozidla, ktorý porušil povinnosť v zmysle § 6a (Povinnosti držiteľa vozidla) orgán Policajného zboru alebo obec prostredníctvom obecnej polície uloží pokutu:
 
   a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
 
   b)  78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a (Povinnosti držiteľa vozidla), ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
 
Ilustračná fotografia k článku - JPEG     Podľa § 139b ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke „Správny delikt“ v zmysle § 139a ods. 7 citovaného zákona možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia. Ak orgán Policajného zboru alebo obec prostredníctvom obecnej polície zistí porušenie povinnosti podľa § 6a (Povinnosti držiteľa vozidla) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydajú rozkaz o uložení pokuty. Spolu s rozkazom sa držiteľovi motorového vozidla zašle aj dôkaz o porušení povinnosti podľa § 6a (Povinnosti držiteľa vozidla) alebo spôsob, ktorým sa držiteľ motorového vozidla môže oboznámiť s dôkazom o spáchaní správneho deliktu. Vydávanie rozkazov o uložení pokuty ako 1. stupňový správny orgán realizuje obec alebo obec prostredníctvom obecnej polície. V prípade, že proti rozkazu o uložení pokuty bol podaný odpor, odvolacím správnym orgánom je miestne príslušný krajský dopravný inšpektorát krajského riaditeľstva Policajného zboru.
     V súvislosti s uvedeným, MsP Rajec opätovne upozorňuje všetkých držiteľov motorových vozidiel a vodičov motorových vozidiel na ustanovenie § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  (Vodič nesmie zastaviť a stáť).
 
 
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa