SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 - asistované sčítanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Prevencia kriminality,
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo po­tenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
 
v období
od 1. 4. do 31. 10. 2021


1. Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?
- Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý pôsobí na kontaktnom mieste zriadenom obcou/mestom.   
- Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pôsobí v teréne a sčítanie vykonáva na mieste a termíne, ktoré si s vami vopred dohodol.

2. Na čo si dať pozor pri telefonickom objednaní mobilného asistenta?
 
- Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si môžete objednať službu mobilného asistenta.
- Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy.
- Samotné   sčítanie   neprebieha   formou   telefonického   rozhovoru.
 
Telefonicky prebieha  len  objednanie služby mobilného asistenta:
- pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je potrebné poskytnúť.
- mobilný asistent vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu.

3. Ako prebieha samotné sčítanie?
 
- Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si totož­nosť asistenta na kontaktnom mieste obce/mesta.
- Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.
- Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.
- Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.
- Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty.
- Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčíta­nia, ktoré sa vydáva len raz.
- Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú posky­tované bezplatne.
- Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

4. V prípade, ak...
 
- ... od vás niekto  iný ako obec/mesto vyžaduje zaplatenie pokuty za nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o podvodné konanie, a preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a informujte obec/mesto. Obec/mesto udelí pokutu vždy len písomne.    
- ... samotné sčítanie bolo v rozpore s vyššie uvedenými opatreniami, kontaktujte obec/mesto pre overenie danej situácie.
- ... máte podozrenie, že bol na vás alebo vašej blízkej osobe spáchaný podvod alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 alebo informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace v každom krajskom meste:
 

PREVENCIA KRIMINALITY - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE:

IK Banská Bystrica - 0961/605 790 alebo 0908 734 357
IK Bratislava - 0961/046 014 alebo 0908 794 281                        
IK Košice - 055/6001445 alebo 0908 734 961
IK Nitra - 037/6549324 alebo 0908 798 671
IK Prešov - 051/7082458 alebo 0908 796 810
IK Trenčín - 032/74 11 250 alebo 0908 799 580     
IK Trnava - 033/5564709 alebo 0908 796 448                               
IK Žilina - 041/511 74 25 alebo 0908 796 256

(jednotný e-mail: pomocobetiam@minv.sk)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa