Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 17.5.2021


MESTO   RAJEC 
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec 
 
 
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:
JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajzíková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK
 
V Rajci, 11.5.2021
 
 
Pozvánka
 
 
      Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  17.5.2021 (pondelok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  
 
1. Vklad majetku Mesta do spoločnosti TSMR s.r.o. Rajec
2. Rôzne
    - VZN o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Rajec
    - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na ul. 1. mája
    - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever
 
 
JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.
predseda Finančnej komisie pri MZ-Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa