Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce - 13.4.2021 (Vladimír Baďura a Mária Baďurová)

M E S T O   R A J E C
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení
§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
 
zverejňuje zámer prevodu majetku mesta, a to:
 
pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1254/7, druh pozemku zastavané plochy o výmere 37 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od KNE parcely č. 7100/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1640 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 3333 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec v celosti
pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1254/8, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 1254/6, druh pozemku zastavané plochy o výmere 53 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 3333 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec v celosti

na základe geometrického plánu č. 43432611-165/2020 vyhotovený Ing. Radomír Blažek - Geodetic, Rajec, IČO: 43432611, overený Okresným úradom Žilina dňa 02.10.2020 pod č. G1-2004/2020
 
Prevod majetku mesta, pozemkov v k.ú. Rajec KNC parcela č. 1254/7 a KNC parcela č. 1254/8, sa uskutoční predajom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr., rodená Kardošová, obaja trvale bytom 015 01 Rajec za kúpnu cenu 10,00 Eur/m2, celkom vo výške 380,00 Eur.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1244, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2, zapísaným na liste vlastníctva č. 1281 pre k. ú. Rajec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Vladimír Baďura, Mgr. a Mária Baďurová, Mgr., pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi ako predzáhradka domu súp. č. 297 postaveného na pozemku KNC parcela č. 1244, v k.ú. Rajec (LV č. 1281), ktorú nehnuteľnosť v celosti vlastnia manželia Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr., pozemok je pre mesto neupotrebiteľným a svojim umiestnením a rozmerom nie je využiteľný pre iné subjekty s tým, že kupujúci zaplatia všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov súvisiace.

Poznámka:
Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 73/2020 dňa 13.08.2020.
 
Návrh na prevod bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.04.2021. Doba zverejnenia: 14.04.2021 - 30.04.2021.
 
 
Spôsob zverejnenia: webové sídlo Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .
 
 
V Rajci, dňa 13.04.2021
 
 
Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor mesta
 
 
 
Spis: 333/2020/OIVaZP-2015/21
Vybavuje: Bahledová
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa