Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec v školskom roku 2021/2022

Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec v školskom roku 2021/2022

            Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží poverenej vedením materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdením o bezinfekčnosti prostredia a dotazníkom. Žiadosť spolu s potvrdeniami a dotazníkom sú na webovom sídle www.rajec.sk. Ak ide od dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

 

Spôsob podania žiadosti:

  • poštou, mailom na adrese : msmud@rajec.sk alebo vhodením do poštovej schránky na Mestskom úrade v Rajci najneskôr do 31.5.2021

 

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do

materskej  školy bude doručené rodičovi  do 25.6.2021 osobne, prípadne poštou.


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 

  • Ø  dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, sa bude prednostne prijímať podľa trvalého bydliska (§ 59a zákona č. 245/2008 Z. z.),
  • Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  • Ø  spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:

 

  • Ø  v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v meste Rajec,
  • Ø  zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31.08. daného kalendárneho roka, pri voľných kapacitách v materskej škole.

 

Iné dôležité informácie v zmysle záväzných právnych predpisov:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku spravidla od troch do        šiestich rokov s  poldennou alebo celodennou výchovou a vzdelávaním. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vekovými osobitosťami detí.

 

 

V Rajci dňa 01.04.2021                                                                         Mgr. Bc. Lenka Slyšková,  v. r.

                                                                                                                   poverená vedením MŠ                                                                            

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa