Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
 

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, oznamuje, že dňa 18.03.2021 začalo na základe žiadosti od spoločnosti BS Výroba spol. s r.o., Fučíkova 338/5, 015 01 Rajec, konanie o vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov nachádzajúcich sa v areály spoločnosti na pozemku parc. č.1914/2 v k.ú. Rajec, z dôvodu nebezpečenstva úrazu, poprípade poškodenia majetku.
 
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia:
-          písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
-          elektronicky na adresu: podatelna@rajec.sk, alebo slovensko.sk / Mesto Rajec – všeobecná agenda
 
 
Zverejnené: 19.03.2021 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa