Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zatupiteľstve v Rajci - 17.3.2021


MESTO RAJEC
Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:
JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajzíková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK
 
 
V Rajci, 9.3.2021
 
P  o  z  v  á  n  k a
 
 
            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na
jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  17.3.2021 (STREDA) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom :  
 
 1. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením 8, 9 a 10/2021
 2. Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky :
   a) účtovná závierka  a výročná správa k 31.12.2020
   b) predloženie správy nezávislého audítora  pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2020
3. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií ZŠ a ZUŠ
4. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2020
   a) Inventarizácia k 31.12.2020 – správa UIK
   b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2020
   c) Poznámky 31.12.2020
   d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2020
   e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
7. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným – Technické služby mesta Rajec s. r. o.
8. Rôzne
   - Prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu – 2. kolo
   - Kúpa časti pozemku KNC parcela č. 1393/2 a parcela č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa – 2. kolo
 
 
JUDr Bohuslav Gelatka v.r.
predseda Finančnej komisie pri MZ-Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa