Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci dňa 16.02.2021

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

                                                                                                                         Rajec, 11.02.2021

  

POZVÁNKA

  

Pozývam Vás na  online zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční

 

dňa 16. februára 2021 o 15.00 hod.,

 

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Návrh Zásad poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
  3. Jubilanti – prerokovanie spôsobu poskytovania vecného daru pri príležitosti životného jubilea
  4. Príprava podmienok pre stretávanie sa mladých ľudí odkázaných na opateru svojich rodičov a príbuzných – vyhodnotenie dotazníkov
  5. Rôzne

 

Link, prostredníctvom  ktorého sa pripojíte na zasadnutie, bude zaslaný na Váš e-mail v pondelok 15.2.2021.

  

 

                                                                                                                                  Ing. Zuzana Žideková, v.r.

                                                                                                                                       predseda komisie

 

 

 

  

Rozdeľovník:

  1. Vladimír Dubec – člen komisie
  2. Mgr. Peter Hanus – člen komisie
  3. Bc. Marta Repková  – člen komisie
  4. PhDr. Anna Zmrhalová – člen komisie
  5. Ľubica Cesneková – tajomník  komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa