Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zriadenia

Návrh
Dodatku č. 1
 
k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020 
o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,   
zriadených na území mesta Rajec
 
Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 7/2020.

Čl. 1
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 7/2020, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec sa mení nasledovne : 
 
1. Príloha č. 1 doterajšie znenie sa ruší a nahrádza znením:
 
Príloha č. 1

Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Rajec č. 7/2020 
o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,   
zriadených na území mesta Rajec
 
Výška ročnej dotácie na rok 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,   
zriadených na území mesta Rajec
                                                                                                                                                         

Kategórie výkonových ukazovateľov

Dotácia na prevádzku a mzdy pre obecné školy a školské zariadenia rok 2021

Dotácia na prevádzku a mzdy  pre cirkevné a súkromné  školy a školské zariadenia   rok 2021

Dieťa materskej školy

2 497,13

X

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami materskej školy

 2 670,92

X

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme  vyučovania

1 344,61

X

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme  vyučovania

439,06

X

Žiak školského klubu detí

548,82

548,82

Žiak centra voľného času

X

1,00

Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročného gymnázia, osemročného gymnázia a osemročného konzervatória

164,65

164,65

Dieťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva

X

160,99

 
 
Čl. 2
 
Tento dodatok č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na  mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec  bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 27.2.2021 uznesením č. ............./2021 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia.
 
 
Ing. Milan L i p k a
                                                                                                  primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa