Zákaz vypúštania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie!

SEVAK
Severoslovenské vodárne a kanalizácie
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Leták SEVAK zrážková voda - 1. stranaSpoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK) vybudovala vo Vašej obci SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU.
 
Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie!
 
Zákaz otvárania poklopov pri dažďoch!
 
 
   SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
 
- slúži na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody
- nie je dimenzovaná na odvádzanie vody z atmosfé­rických zrážok (vody z povrchového odtoku), z drenáží a pod.
- musí byť tesná a odolná voči natekaniu inej ako splaškovej odpadovej vody.
 
SEVAK vynakladá nemalé prostriedky na jej utes­ňovanie, vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží. Vyzýva odberateľov k odpojeniu zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.
 
 
SPLAŠKOVÁ VODA
 
je použitá voda z obydlí a služieb, z ľudského metabo­lizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravova­cích zariadení a podobne.
 
 
ZÁSAHY DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
 
- je zakázané aby sa počas dažďa za účelom odvedenia dažďovej vody otvárali poklopy v revíznych kanalizač­ných šachtách v komunikáciách, poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkLeták SEVAK zrážková voda - 2. stranaách.
 
 
HAVARIJNÝ STAV SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
 
vzniká, ak sa do nej odvádza voda, ktorá nie je splaš­kovou vodou počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody. Čerpacie stanice nestačia prečerpávať a potrubia odvádzať nadmerné množstvo vôd a v najnižšie položených miestach potrubia splaš­kovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén a do nehnuteľností.

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa