Oznámenie o dražbe

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Zn. 072/2020

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

Dražobník:                   DRAŽOBNÍK, s.r.o.
                                    sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
                                    IČO: 36 764 281
                                    zapísaný v obch. registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 19669/V
                                    zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista
                                    drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001
 
Navrhovateľ dražby:    Slovenská sporiteľňa, a.s.
                                    sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
                                    IČO: 00 151 653
                                    zapísaný v obch. registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 601/B
                                    zast.: Žaneta Adamišinová , špeci alista senior odd. Vymáhanie          
                                    nesplácaných pohľadávok retail, Odbor riadenie úverového rizika retail
                                    Ľubica Ribánska, špecialista senior odd. Vymáhania nesplácaných
                                    pohľadávok retail, Odbor riadenie úverového rizika retail
 
Miesto konania
dražby:                        BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA****, suterén, Salónik Cabinet
                                    J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
 
Dátum a čas
konania dražby:          19.01.2021 o 14,30 hod.
                                    vstup na dražbu o 14,00 hod.
 
Kolo dražby:                prvé (nejedná sa o opakovanú dražbu)
 
Predmet dražby:         Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
                                   Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
                                   parc. č. 501 záhrada o výmere 253 m2
                                   parc. č. 502 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2
                                   Stavba
                                   súp. č. 973 DOM na parc. č. 502
                                   spoluvlastnícky podiel: 1/1

 
 
 
Viac informácií:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa