Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 9.12.2020

 

Primátor Mesta Rajec

 

V Rajci dňa 04. decembra 2020

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie

 

mestského zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov.

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“.

 

 

Ing. Milan   L i p k a

     primátor mesta

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa