Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 3.12.2020

 

Primátor Mesta Rajec

 

V Rajci dňa 27. novembra 2020

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 03. decembra 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

2. Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

3. Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec

4. Návrh VZN č. 5/2020 – Trhový poriadok

5. Návrh VZN č. 6/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

6. Návrh VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením

8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 38/2020

9. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020 – RO č. 38/2020
Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2021 – 2023
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2021 - 2023

10. Žiadosť o nájom pozemkov pod garážou č. 9 na sídlisku Juh

11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku za obchodnou prevádzkou č. 23, nachádzajúcou sa na Námestí SNP – opätovná žiadosť

12. Kúpa časti  pozemku KNE parcela č. 7106  na ul. Nádražnej z dôvodu zabezpečenia  zámeru opravy strechy domu, nadstavby domu, prístupu do garáže

13. Kúpa časti  pozemkov KNC parcela č. 1393/2 a parcela č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa

14. Kúpa pozemkov KNC parcela č. 1571/7, 1571/8, 1571/9 k.ú. Rajecká Lesná pod prístupovou cestou k plynovej regulačnej stanici s ochranným pásmom a zriadenie vecného bremena pre VTL prípojku plynu v k.ú. Rajecká Lesná a k.ú. Rajec na základe podpísanej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluve o budúcom zriadení vecného bremena č. 2020/27 zo dňa 3.2.2020
Oprava uznesenia MZ č. 38/2020 a č. 67/2020

15. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1

16. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu

17. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Rajec na roky 2020 – 2030

18. Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015 – 2020 na nové obdobie 2020 – 2023

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2021

20. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec

21. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 28. septembra 2020 do 03.decembra 2020

22. Interpelácie

23. Diskusia

24. Rôzne

a) Návrh termínov riadnych zasadnutí MZ na rok 2021

b) Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina

 

 

Ing. Milan   L i p k a

     primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa