Návrh - VZN č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

 Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

 

Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.            o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov

vydáva

 

toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec; podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení; lehota na predloženie údajov, podľa ktorých budú financované základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia; deň v mesiaci,  do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky.

 

Prvá časť

§ 1

Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť spôsob a výšku poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy         a prevádzku materských škôl,  školského klubu detí,  základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, centra špeciálno-pedagogického poradenstva zriadených na území mesta Rajec, ktorých zriaďovateľom je mesto Rajec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len zriaďovateľ cirkevných škôl a školských zariadení), iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len zriaďovateľ súkromných škôl a školských zariadení) a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

 

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN sa rozumie:

(1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, príplatok za zmennosť,  kreditový príplatok,  príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných pedagogickému a ďalšiemu zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a ďalších zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné  a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

(2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl               a školských zariadení uvedených v § 1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu         a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom         a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.

(3) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality

(4) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

(5) Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

(6) Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.

(7) Počtom detí, žiakov materskej školy, školského klubu detí,  základnej umeleckej školy,  centra špeciálno-pedagogického poradenstva, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy  (ďalej len výkonový ukazovateľ), rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, v ďalších štatistických výkazoch typu Škol (MŠVVŠ SR) (ďalej len štatistických výkazoch) alebo údajmi poskytnutými priamym vložením do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, Centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov alebo do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov  a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení alebo synchronizáciou údajov s údajmi v týchto registroch alebo v referenčných registroch (ďalej len Centrálny register). V školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba sa do výkonových ukazovateľov rozhodných na pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku započítava ich počet len do 15 rokov veku žiaka. Rozhodným počtom je počet:

a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

c) detí v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku je skutočný počet evidovaných detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci školský rok do 15 rokov veku,

d) žiakov v školských  kluboch detí z nultého až piateho ročníka na území mesta Rajec podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

e) všetkých žiakov základných škôl, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti zriadených na území mesta Rajec; v cirkevných   stredných školách  žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,.

(8) Počet detí centra voľného času rozhodný pre pridelenie  dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Do počtu detí centier voľného času sa započítavajú deti od päť rokov veku  do dovŕšenia 15 rokov veku posudzovaného k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, s trvalým pobytom na území mesta Rajec. Do počtu detí centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec  sa započítavajú deti od päť rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku posudzovaného  k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, s trvalým pobytom na území mesta Rajec.

§ 3

Podrobnosti financovania, lehoty

(1) Poskytovateľom finančných prostriedkov je mesto Rajec (ďalej len poskytovateľ). Finančné prostriedky sa poskytujú formou dotácií.

(2) Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia definované v § 1 VZN je:

a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec,

b) zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy alebo školského zariadenia, ak je škola alebo školské zariadenie, ktorého je zriaďovateľom zriadené na území mesta Rajec.

(3) Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť            do 25. septembra kalendárneho roka:

a) prijímateľ podľa § 3 ods. 2) písm. a) návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok a dva roky po ňom nasledujúce v členení podľa podprogramu rozpočtu, rozpočtovej klasifikácie, zdrojov financovania, počty výkonových ukazovateľov na budúci kalendárny rok, štatistické výkazy alebo údaje z Centrálneho registra potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na ktoré je návrh rozpočtu zostavený, vrátane zoznamov detí, žiakov a pod, ktorý obsahuje identifikačné údaje o dieťati, žiakovi,  a pod.: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo vydaného rozhodnutia o prijatí do školy, školského zariadenia, údaj o čestnom vyhlásení rodičov, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu školy alebo školského zariadenia,  k údajom v štatistických výkazoch alebo v Centrálnom registri a údaje podľa § 7a zák. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, očakávané počty výkonových ukazovateľov na dva roky nasledujúce po budúcom kalendárnom roku, komentár k návrhu rozpočtu. Ak návrh rozpočtu a jeho povinné prílohy obsahujú údaje rozhodné pre pridelenie dotácie uvedené nesprávne, nepravdivo a neúplne, je ich uvedenie považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

b) prijímateľ podľa § 3 ods. 2) písm. b) žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie          s obsahom: názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie, bankové spojenie, názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré žiadosť predkladá, počty výkonových ukazovateľov, štatistické výkazy alebo údaje z Centrálneho registra potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na ktoré je žiadosť predkladaná, vrátane zoznamov detí žiakov a pod, ktorý obsahuje identifikačné údaje o dieťati, žiakovi a pod.: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo vydaného rozhodnutia o prijatí do školy, školského zariadenia, údaj o čestnom vyhlásení rodičov, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu školy alebo školského zariadenia,  k údajom v štatistických výkazoch alebo  v Centrálnom registri a údaje podľa § 7a zák. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou žiadosti je kópia rozhodnutia ministerstva o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení, kópia zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá, kópia zmluvy s bankovou inštitúciou, ktorá potvrdzuje majiteľa účtu, na ktorý bude dotácia zasielaná, doklad     o pridelení identifikačného čísla organizácie, čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne. Nesprávne, nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za neplatnú. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných prílohách je považované za porušenie pravidiel     a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

(4) Základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia sú financované podľa počtu výkonových ukazovateľov definovaných v § 2 a § 3 VZN a výšky dotácie určenej v § 4 bode 1) VZN.  Kategórie výkonových ukazovateľov sú určené v prílohe č. 1 k VZN.

 (5) Poskytovateľ  poskytne finančné prostriedky  na  dieťa cirkevného školského zariadenia, dieťa v cirkevných zariadeniach školského stravovania z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu 30a)  vo výške 100 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na  dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; na dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu 30a)  vo výške 88 %.

 

(6) Poskytovateľ určuje, že finančné prostriedky podľa tohto VZN poskytne do 25. dňa          v mesiaci, ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené VZN a poskytovateľom dotácie.

 

Druhá časť

§ 4

Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ

(1) Poskytovateľ určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.

 

§ 5

Dotácia pre školu a školské zariadenie

(1) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu      výkonových ukazovateľov vykázaných podľa § 2  a § 3 tohto VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy   a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa jednotlivých kategórií  výkonových ukazovateľov v § 4 bod 1) VZN. Ročná dotácia sa zaokrúhľuje   na celé eurá podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania.

(2)  Dotácia určená podľa prvého odseku sa poskytuje prijímateľovi dotácie mesačne v celých eurách, zaokrúhlená podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania, vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie.

(3) Poskytovateľ poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy,  školského klubu detí, základnej umeleckej školy, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy na území mesta Rajec, ktorých zriaďovateľom je mesto Rajec na účet školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou. Dotácie na mzdy a prevádzku školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov.

(4) Poskytovateľ poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku  školského klubu detí,  centra voľného času, centra špeciálno-pedagogického poradenstva,  zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy  zriadených na území mesta Rajec, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na účet ich zriaďovateľa. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zriadenia s právnou subjektivitou prevedie pridelenú dotáciu v plnej výške na účet školy alebo školského zariadenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia dotácie na svoj účet.

Tretia časť

§ 6

Použitie dotácie

(1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy             a prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

 (2) Nedodržanie pravidiel a podmienok uvedených v bodoch 1 až 3 tohto paragrafu je považované za nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky použité.

§ 7

Zúčtovanie dotácie

(1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola  poskytnutá dotácia  je povinný zúčtovať dotáciu s rozpočtom mesta Rajec štvrťročne; termíny a spôsob zúčtovania dotácie určuje písomne poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, podľa písomných pokynov poskytovateľa.

§ 8

Kontrola použitia dotácie

(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva poskytovateľ a ostatné oprávnené orgány.

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

§ 9

Zníženie dotácie

(1) Poskytovateľ zníži o 50 % prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho, neúčelného a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.

 

 

§ 10

Zabezpečenie neoprávnene prijatej alebo použitej dotácie

(1) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené alebo použité je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej alebo použitej dotácie späť do rozpočtu mesta Rajec. Výšku vratky, lehotu a spôsob vrátenia verejných prostriedkov určí prijímateľovi dotácie písomne poskytovateľ dotácie.

 (2)  Finančné prostriedky získané späť do rozpočtu mesta uplatnením ustanovení tohto VZN budú prerozdelené v rozpočte mesta Rajec v rozpočtovom roku, v ktorom boli získané.

 

§ 11

Platnosť a účinnosť

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec schválené uznesením MsZ Rajec č.  101/2019 zo dňa 12.12.2019, jeho dodatok č. 1 schválený uznesením  MsZ Rajec č. 24/2020 zo dňa 27.2.2020 a dodatok č. 2 schválený uznesením MsZ Rajec č. 77/2020 zo dňa 13.8.2020.

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ Rajec č. ....../2020 zo dňa 3.12.2020.

       Účinnosť nadobúda 1. januára 2021. 

 

 

 

                                                                                Ing. Milan L i p k a

                                                                                primátor mesta

 

 

 

 

Vyvesené : 16.11.2020

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa