Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok

 

 Návrh

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA RAJEC

č. ...../2020

„TRHOVÝ PORIADOK“

 

 

Mesto Rajec v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie „Trhový poriadok.“

 

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenia

 

§ 1

Účel nariadenia

 

1. Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na

    trhových miestach na území Mesta Rajec, ktorých správcom je Mesto Rajec

 

2. Trhovým miestom je trhovisko a verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na

    ambulantný predaj.

 

3. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na

    trhovom mieste vydáva Mesto Rajec. Povolenie na umiestnenie prenosného zariadenia na  

    trhovisku vydáva Mesto Rajec. Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie

    povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na

    trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako „záznamy daňového úradu“

    z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie

    daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie

    s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov

    a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu a pridelené daňové

    identifikačné číslo. Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, Mesto Rajec

    povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na

    trhovom mieste vydá. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, Mesto Rajec

    povolenie nevydá.

 

§ 2

Trhové miesta v správe Mesta Rajec

 

1. Trhové miesto v správe Mesta Rajec je trhovisko na Námestí A. Škrábika a verejné

    priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj je Námestie SNP, ulica

    Bielisko, ulica Kukučínova, ulica M.R Štefánika, Námestie A. Škrábika a

   spoločenské priestory Kultúrneho domu.

2. Správcom trhového miesta je Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.

                        

 

II. ČASŤ

Osobitná časť

 

§ 3

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať

    služby:

a)   fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
      chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c)   fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d)   autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona

      č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský

      zákon) v znení neskorších predpisov

 

2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania

    iných členských štátov Európskej únie.

 

§ 4

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1. Na trhových miestach je povolené predávať ambulantne:

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

c)  jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

d) potravinárske výrobky rastlinného pôvodu v spotrebiteľskom balení z registrovaných

    prevádzkarní,

e) ovocie a zelenina,

f) kvetiny,

g) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií,

h) čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v

    prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,

i) mäso, mäsové výrobky,

j) mlieko a mliečne výrobky, vajcia,

k) sušené ovocie z registrovaných prevádzkarní,

l) včelie produkty,

m) liečivé rastliny,

n) poľnohospodárke produkty pre záhradkárov (priesady, sadenice, semená, stromčeky, kry,

    hnojivá),

o) lesné plody,

p) vianočné stromčeky,

r) pukance, oblátky, cukrovinky, cukrová vata.

 

 

 

1.1

a) Predaj malých množstiev prvotných produktov (napr. medu, vajec, ovocia, zeleniny, bylín,

    húb a pod.) sa riadi ustanoveniami uvedenými v nariadení vlády SR č. 360/2011 Z.z.,

    ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého

    množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a

    mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.

b) Predaj malých množstiev mäsa hydiny a králikov sa riadi ustanoveniami uvedenými v

    nariadení vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré

    potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.

c) Potraviny (okrem malých množstiev prvotných produktov živočíšneho a rastlinného

    pôvodu uvedených vyššie a nespracovaného ovocia a zeleniny) musia pochádzať z

    prevádzkarní schválených alebo registrovaných orgánmi potravinového dozoru.

d) Predaj mäsa (domácich kopytníkov, hydiny, zajacovitých ), mäsových a mliečnych

    výrobkov sa môže uskutočňovať v predajných stánkoch, alebo z pojazdných predajných

    vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé (rozhodnutie o uvedení do prevádzky od Úradu

    verejného zdravotníctva alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva).

e) Potravinárske výrobky a nápoje určené na priamu konzumáciu môžu byť podávané len

    v jednorazových  nenávratných obaloch (poháre, taniere, kelímky, slamky), vrátane

    príborov, vyrobených z biodegradovateľných kompostovateľných plastov (PLA). Použitie

    iných jednorazových nenávratných obalov je zakázané.

 

2.

a) sladkovodné trhové živé ryby

b) domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce králiky, psy, mačky a drobné

     hlodavce

 

2.1

Pri predaji živých zvierat musia byť splnené minimálne požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

 

a) Zdravie zvierat:

Predávané zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom osvedčení, ktoré vydá súkromný veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat.

Psy a mačky staršie ako 3 mesiace musia byť vakcinované proti besnote v súlade s § 17, ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 39/2007 Z.z.), dátum o tom musí byť uvedený v očkovacom preukaze.

 

Zriaďovateľ trhového miesta vedie najmenej počas jedného roka evidenciu o predajcoch živých zvierat, druhoch a počtoch predávaných zvierat.

Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z.z. povinný ohlásiť činnosť na miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

 

b) Dobré životné podmienky:

Z pohľadu dobrých životných podmienok a ochrany zvierat je potrebné zabezpečiť dodržiavanie ustanovení § 22 (ochrana zvierat) zákona č. 39/2007 Z.z., najmä:

1) napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat,

2) vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat – ochrana proti nepriazni

    počasia, voľnosť pohybu,

3) kontrolu zvierat, v prípade potreby ošetrenie zvierat,

4) ďalšie požiadavky.

 

Podmienky pre spôsob manipulácie s rybami sú dané v § 5 a v prílohe č. 2 časť II bod 2. písm. a) nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania, a tiež v § 22 ods. 3 písm. m) zákona č.39/2007 Z.z..

Pri všetkých dotknutých druhoch zvierat musia byť dodržané požiadavky ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.

 

                       

3. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c) oprava dáždnikov,

d) oprava a čistenie obuvi,

e) kľúčové služby,

f) čistenie peria,

g) oprava prútených výrobkov,

h) ďalšie služby určené v príslušnom trhovom poriadku trhoviska alebo príležitostného trhu.

 

4. Na trhových miestach je zakázané predávať:

a) zbrane a strelivo,

b) výbušniny a výbušné predmety,

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

e) alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na

    príležitostných trhoch,

f) jedy, omamné a psychotropné látky,

g) lieky,

h) automobily, motocykle,  ich súčiastky a príslušenstvo,

i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy

   živočíchov,

j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb19) a na predaj

   domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a

   drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a

   združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu

   veterinárnej správy,

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,

l) ďalšie výrobky určené v príslušnom trhovom poriadku trhoviska alebo príležitostného trhu.

 

5. Obmedzenie predaja výrobkov

    Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,

    elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské

    výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len na

    príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných

    predajniach. Obmedzenie sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou

    predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

 

§ 5

Trhové dni, predajný čas

 

  1. Prevádzkový čas trhoviska :

Pondelok - Piatok       05.00 - 16.00 hod.

Sobota - Nedeľa         05.00 - 13.00 hod.

 

  1. Predajný čas pre ambulantný predaj:

Pondelok – Piatok      05.00 - 16.00 hod.

Sobota - Nedeľa         05.00 - 13.00 hod.

 

  1. Predajný čas pre príležitostné trhy ktoré sa konajú v stredu, piatok a sobotu je:

06,00 - 16.00 hod.

 

     4.   Predajný čas pre príležitostné trhy, ktoré sa konajú na fašiangy, hody, Rajecký jarmok,

           Mikuláša, Silvestra alebo pri iných spoločenských a kultúrnych podujatiach

           organizovaných Mestom Rajec budú určené primátorom mesta.

 

     5.   Mesto Rajec môže podľa potreby k príležitostným trhom vydať Organizačné pokyny,

           v ktorých bližšie stanoví podmienky organizovania trhu.

 

§ 6

Poplatok za miesto na trhovisku

 

1. Daň za užívanie verejného priestranstva vyberá správca trhových miest vo výške určenej

   VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré je platné pre príslušný kalendárny

   rok.

   Poplatok za nájom v spoločenských priestoroch Kultúrneho domu je určený podľa platnej

   smernice o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestoroch

   a hnuteľného majetku v Meste Rajec.

 

§ 7

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a) pred každým predajom výrobkov a poskytovaním služieb na trhovisku na Námestí A.

    Škrábika nahlásiť sa u správcu trhoviska, predložiť doklady podľa § 1 ods. 3 tohto VZN a

    zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 6 tohto VZN,

b) pred každým predajom výrobkov a poskytovaním služieb na ostatných trhových miestach,

    ktoré sú v správe Mesta Rajec, nahlásiť sa u správcu trhových miest v budove Mestského

    úradu v Rajci na 1. poschodí, predložiť doklady podľa § 1 ods. 3 tohto VZN a zaplatiť daň

    za užívanie verejného priestranstva podľa § 6 tohto VZN,

c) predávať výrobky a poskytovať služby len na mieste, ktoré mu bolo pridelené správcom

    trhového miesta,

d) označiť svoje predajné zariadenie (menom, priezviskom a adresou alebo názvom a sídlom

    firmy),

e) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,

f) používať elektronickú registračnú pokladnicu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

g) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja

    zanechať predajné miesto čisté a upratané,

h) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

i) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi

   kontrolu správnosti váženia,

j) predávať výrobky v predpísanej alebo schválenej akosti, hygienicky nezávadné,

k) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, aj čiastočne narušené alebo

    zjavne znehodnotené požívatiny,

l) nesmie klamať spotrebiteľa, alebo uvádzať nepravdivé, zavádzajúce a nejasné údaje

   o poskytovanom tovare,

m) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,

n) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, alebo charaktere

    poskytovaných služieb, o spôsobe používania a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré

    vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania

    a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou,

o) dodržiavať hygienické predpisy predaja výrobkov a poskytovania služieb,

p) nesmie žiadnym spôsobom diskriminovať zákazníkov, rezervované výrobky musí riadne

    označiť s uvedením doby rezervovania,

r) zakazuje sa predaj nekvalitného tovaru a tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho

   nadobudnutia alebo jeho pôvod,

s) dodržiavať platné právne predpisy.

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi

    trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na

    trhovom mieste a preukaz totožnosti,

b) doklad o zaplatení dane za predajné zariadenie alebo predajnú plochu na príležitostných

     trhoch,

c)  zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje

     charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,

f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných výrobkov

    medzi fyzickými osobami v primeranom množstve a o predaj poľnohospodárskych

    prebytkov,

f) povolenie a osvedčenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb od príslušných štátnych

   orgánov.

 

3. Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania

    služieb a po skončení prevádzky.

1. Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné

    predpisy.

2. Udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto

    upratané.

3. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný vložiť do pripravených smetných

    košov.

4. Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpusti a vylievanie iných nečistôt

    v stánkoch a ich okolí.

5. Pri poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia musí mať predávajúci súhlasné stanovisko

    Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

§ 8

Povinnosti správcu trhového miesta

 

1. Správca trhového miesta

a) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj, stanovuje veľkosť plochy na skladovanie  

    a vystavovanie tovaru a vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva,  

b) zabezpečuje denné čistenie priestorov v bunke na trhovisku,

c) zabezpečí dostatočný počet zberných nádob na komunálny odpad a biologický rozložiteľný

    odpad, ktorý vznikne na trhovom mieste,

d) zodpovedá za zimnú údržbu,

e) je povinný vypracovať trhový poriadok,

f) je povinný zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste,

g) zabezpečuje dozor nad dodržiavaním trhového poriadku a platných zákonov

h) spolupracuje s Mestskou políciou v Rajci,

j) je povinný predložené dokumenty (§ 1 ods. 3 tohto VZN) uchovávať päť rokov od konca

   kalendárneho roka, v ktorom boli predložené,

i) o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na na predaj výrobkov a poskytovanie

   služieb na trhovom mieste Mesto Rajec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne

   informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

 

2. Správca u predávajúceho kontroluje:

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj

    výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (§ 1 ods. 3 tohto VZN),

b) doklad o nadobudnutí tovaru,

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,

d) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných   

    spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,  

    primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne

    s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,

e) zdravotný preukaz a posudok príslušného štátneho orgánu, ak to vyžaduje charakter

    predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

f) dodržiavanie trhového poriadku,

g) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb,

h)  potvrdenie o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva,

i) povolenie a osvedčenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb od príslušných štátnych  

   orgánov.

 

3. Oprávnenie na podnikanie  (§ 8 odsek 2. písm. a) tohto VZN) a doklad o nadobudnutí

    tovaru (§ 8 odsek 2. písm. b) tohto VZN) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných

    použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných

    a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo

    lesných plodín fyzickými osobami.  

 

 

§ 9

Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolou dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení

 

-  Mestská polícia v Rajci,

-  primátorom poverení zamestnanci Mesta Rajec.

 

2. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné v zmysle zákona č.178/98 Z.z.

    v znení neskorších predpisov.

 

3. Kontrolné orgány môžu zakázať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb fyzickej alebo

    právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom   

    mieste.

 

III. ČASŤ

Záverečné ustanovenia

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.

    3/2014 „ TRHOVÝ PORIADOK“ upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania

    služieb na trhových miestach, ktorých správcom je Mesto Rajec zo dňa 24.4.2014.

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec „ Trhový poriadok“ bolo schválené  

     Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 03.12.2020 uznesením č. ...../2020.

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec „ Trhový poriadok“ nadobúda účinnosť

     15–tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

 

V Rajci, dňa 03.12.2020

 

 

Ing. Milan L i p k a

     primátor mesta

 

 

Vyvesené : 16.11.2020

Zvesené :

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa