Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 23.11.2020

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

                                                                                                         V Rajci, 16.11.2020

P  o  z  v  á  n  k a

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na

jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  23.11.2020 (pondelok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom :  

1. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením 26, 27, 28, 29, 32, 37

2. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 38

3. Prerokovanie návrhov VZN :

a) o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

b) o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriedených na území mesta Rajec

c) „Trhový poriadok“

d) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

e) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Rajec

4. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 Mesta Rajec

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023

5. Rôzne

- Tabaček Ladislav – prenechanie pozemkov pod garážou do nájmu – 2. kolo

- KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou – 2. kolo

- Alena Turancová, Štefan Turanec - kúpa pozemku na rohu Ul. 1. mája a Nádražnej ul. – opätovné posúdenie žiadosti

- Pastorek Patrik – odkúpenie pozemku pre rozšírenie oplotenia – opätovné posúdenie žiadosti

- Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici – opätovné posúdenie žiadosti

- Pekarová Terézia – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1

- Smieško Jozef – prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu

- Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v Meste Rajec na roky 2020 – 2030

- Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015-2020 na nové obdobie 2020-2023

 

                                                                      JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

                                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ-Rajec

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa