Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Darovacia zmluva 02.09.2011 2011/91
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 02.09.2011  
Jíři Pilz, Rajec . .
Nájomná zmluva 06.09.2011 2011/94
Prenájom pozemku za účelom výstavby pevádzky Obchdného strediska Rajec. 06.09.2011  
LRC a partner, s.r.o., Rosina 816 . .
Zmluva o nájme nehnuteľností 07.09.2011 2011/93
Prenajímatelia na základe tejto zmluvy prenechávajú nájomcovi za odplatu do užívania titulom nájmu pozemky - KNC parcelu číslo 73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2. 07.09.2011  
JUDr. Alena Majerčiaková, rod. Filová, Rajec a Július Filo, Martin . .
Darovacia zmluva 08.09.2011 2011/92
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 08.09.2011  
Melania Dokupilová, Považská Bystrica . .
Zmluva o dielo - uzavretá podl'a § 536 a uásledne zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona), číslo: ZoD64120tl/084311M1R 08.09.2011 2011/96
Rekonštrukcia havarijného stavu mosta Vojtová 08.09.2011  
CESTY NITRA,a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 16.09.2011 2011/95
Zabezpečenie Mestskej ligy vo futbale v Rajci, účasť na BARSA Rajec v ŽIRAFA lige Žilina. 16.09.2011  
Klub malého futbalu, Rajec . .
Zmluva č. 01/1769/2011/OS-To-97 o poskytovaní sociálnej služby 29.09.2011 2011/97
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 29.09.2011  
Emília..., Rajec . .
Dodatok č.1 k Zmluve č. 01/1678/2010//OS-To-156 o poskytovaní sociálnej služby 29.09.2011 2011/98
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 29.09.2011  
Emília .... Rajec . .
Dodatok č.1 k Zmluve č. 01/2112/2009/OS-To-26 o poskytovaní sociálnej služby 29.09.2011 2011/99
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 29.09.2011  
Ružena... Rajec . .
Dodatok č.1 k Zmluve č. 01/188/2011/OS-To-24 o poskytovaní sociálnej služby 29.09.2011 2011/100
Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby 29.09.2011  
Gizela... Rajec . .
Dodatok č,1 k zmluve o nájme bytu 30.09.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 29.9.2010 sa mení článok III. Doba nájmu. 30.09.2011  
Michaela Lihositová a Jakub Lihosit, Rajec 01.10.2011


 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa