Zverejnenie zámeru prenechania majetku Mesta Rajec do nájmu - 16.11.2020 (L. Tabaček)

M E S T O R A J E C
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec


ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí


Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu , a to:


- pozemok v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 2156/50, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 18 m2, evidovaný na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1
- pozemok v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 467/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, evidovaný na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1,
na ktorých je postavená garáž č. 9, ktorú má v celosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov p. Ladislav Tabaček s manželkou, bytom Rajec.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že nájomca vlastní stavbu garáže, ktorá je postavená na pozemkoch v k. ú. Rajec, ktoré sú predmetom nájmu, KNC parcele č. 2156/50 a KNC parcele č. 467/38, z ktorého dôvodu nie je možné dotknuté pozemky v majetku mesta využiť na iný účel, alebo pre iného záujemcu.

Poznámka:
Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa a nájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 89/2020 dňa 28.9.2020.
Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 03.12.2020.
Doba zverejnenia: 16.11.2020. – 04.12.2020.
Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .

V Rajci, dňa 16.11.2020

Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor mesta

Spis: 371/2020/OIVaŽP-4865
Vybavuje: Bahledová

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa