Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci - 23.11.2020

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
 
 
 
V Rajci, 16.11.2020


P O Z V Á N K A

   Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2020 (pondelok) o 14,30 hod. so stretnutím na MsÚ Rajec v malej zasadačke na 1. poschodí.

Program:
1. Tabaček Ladislav – prenechanie pozemkov pod garážou do nájmu – 2. kolo
2. KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou – 2. kolo
3. Alena Turancová, Štefan Turanec - kúpa pozemku na rohu Ul. 1. mája a Nádražnej ul. – opätovné posúdenie žiadosti
4. Pastorek Patrik – odkúpenie pozemku pre rozšírenie oplotenia – opätovné posúdenie žiadosti
5. Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici – opätovné posúdenie žiadosti
6. Pekarová Terézia – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1
7. Smieško Jozef – prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu
8. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Rajec
9. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v Meste Rajec na roky 2020 - 2030
10. Rôzne
 

S pozdravom
 

Mgr. Róbert Augustín, v.r.
predseda komisie
 

Rozdeľovník:
1. Ing. Peter Pekara – člen komisie
2. Lumír Kardoš – člen komisie
3. Vladimír Rybár – člen komisie
4. RNDr. Eva Stanková – člen komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa