Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí 01.08.2011 2011/88
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania titulom nájmu nebytové priestory slúžiace na účel prevádzkovania kuchyne a jedálne s príslušenstvom, nachádzajúce sa v dome súpisné číslo 412 . 01.08.2011  
Jozefína Kollárová - Rajka, ul, 1. mája 412/1, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.08.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy . 01.08.2011  
Jozef Úradník, Zuzana Úradníková, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.08.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy . 01.08.2011  
Ivan Beneš, Rajec . .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu 01.08.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 01.12.2009 sa mení článok II. Doba nájmu. 01.08.2011  
Svarinská Mária, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 08.08.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 08.08.2011  
Ladislav Židek a Petronela Staškovanová, Rajec . .
Zmluva č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov 12.08.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory tak, ako je uvedené v bode I. tejto zmluvy na II poschodí v budove MsÚ . .  
Libuše Jasenovcová, Námerstie SNP 2/2, Rajec . .
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov 12.08.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory tak, ako je uvedené v bode I. tejto zmluvy na II poschodí v budove MsÚ . .  
KASTEB, s.r.o.,Námerstie SNP 2/2, Rajec . .
Zmluva o dielo č. 11/2011 - uzavretá podl'a § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona) 15.08.2011 2011/86
Stavebné úpravy triedy v MŠ Mudrochová Rajec 15.08.2011  
ELEKTRIK Jaroslav Michalovič, Rosina 865 . .
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 15.08.2011 2011/87
Cena za dodávku elektriny 15.08.2011  
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina . .
Zmluva č. 01/1717/2011/08-To-85 o poskytovaní sociálnej služby 16.08.2011 2011/85
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 16.08.2011  
Anna ..., Rajec . .
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2009 22.08.2011  
Prenájom nebytových priestorov v suteréne v budove MsÚ o celkovej výmere 12 m2 22.08.2011  
JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka, Námerstie SNP 2/2, Rajec . .
Darovacia zmluva 23.08.2011 2011/89
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 23.08.2011  
Ondrej Brodňan, Malá Čierna . .
Darovacia zmluva 24.08.2011 2011/90
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 24.08.2011  
Žofia Gabčíková, Rajecké Teplice . .


 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa